Giải bài 10 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 10 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen::
Trong một dung dịch có hòa tan 2 muối là NaBr và NaCl. Nồng độ phần trăm của mỗi muối trong dung dịch đều bằng nhau và bằng C%. Hãy xác định nồng độ C% của 2 muối trong dung dịch, biết rằng 50 g dung dịch hai muối nói trên tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch AgNO$_{3}$ 8%, có khối lượng riêng D = 1,0625 g/cm$^{3}$.
Học Lớp hướng dẫn giải
\(n_{AgNO_{3}}\) = \(\frac{50. 1,0625. 8}{100. 70}\) = 0, 025 mol
Phương trình hóa học của phản ứng:
NaBr + AgNO$_{3}$ → AgBr↓ + NaNO$_{3}$
x mol---- x mol ----x mol
NaCl + AgNO$_{3}$ → AgCl↓ + NaNO$_{3}$
y mol----y mol ----y mol
Biết nồng độ phần trăm của mỗi muối trong dung dịch bằng nhau do đó khối lượng NaCl bằng khối lượng NaBr.
Ta có: \(\left\{\begin{matrix} x +y = 0,025\\ 103x = 58,5 y \end{matrix}\right.\)
Giải ra, ta có x = 0, 009
→ m$_{NaBr }$= m$_{NaCl }$ = 103 x 0,009 = 0,927g
C% = \(\frac{0,927}{50}\) x 100% = 1,86%