Giải bài 13 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 13 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen:
Khí oxi có lẫn các tạp chất khí là clo. Làm thế nào để lạo bỏ tạp chất đó?
Học Lớp hướng dẫn giải
Sục hỗn hợp khí vào dung dịch NaOH dư, khí clo tác dụng với dung dịch NaOH, ta thu được khí O$_{2}$
Cl$_{2}$ + 2NaOH → NaCl + NaClO + H$_{2}$O