Giải bài 11 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 11 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen::
Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan 5,85 g NaCl tác dụng với 200 ml dunh dịch có hòa tan 34 g AgNO$_{3}$, người ta thu được một kết tủa và nước lọc.
a) Tính khối lượng chất kết tủa thu được.
b) Tính nồng độ mol của các chất còn lại trong nước lọc. Cho rằng thể tích nước lọc thu được thay đổi không đáng kể.
Học Lớp hướng dẫn giải
n$_{NaCl }$=\(\frac{5,85}{58,5}\) = 0,1 mol; \(n_{AgNO_{3}}\) = \(\frac{34}{170}\) = 0,2 mol
a) Phương trình hóa học của phản ứng:
NaCl + AgNO$_{3}$ → AgCl↓ + NaNO$_{3}$
0,1 mol-------0,1 mol-------0,1 mol 0,1 mol
m$_{AgCl}$ = 143,5 x 0,1 = 14,35g
b) V$_{dd}$ = 300 + 200 = 500 ml
Dung dịch nước lọc gồm có:
\(n_{NaNO_{3}}\) = 0,2 - 0,1 = 0,1 mol
\(n_{AgNO_{3}du}\) = 0,2 - 0,1 = 0,1 mol
Vậy nồng độ mol của các chất trong nước lọc là:
\(C_{M(NaNO_{3})}\) = \(C_{M(AgNO_{3})}\) = \(\frac{0,1}{0,5}\) = 0,2 M