nhóm halogen

 1. Học Lớp

  Giải bài tập sgk hóa 10 chương Nhóm Halogen

  Bài 21. Khái quát về nhóm halogen Giải bài 8 trang 90 sgk hóa học 10 Khái quát về nhóm halogen Giải bài 7 trang 90 sgk hóa học 10 Khái quát về nhóm halogen Giải bài 6 trang 90 sgk hóa học 10 Khái quát về nhóm halogen Giải bài 5 trang 90 sgk hóa học 10 Khái quát về nhóm halogen Giải bài 4 trang...
 2. Học Lớp

  Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

  1. Điều chế khí clo. Tính tẩy màu của khí clo ẩm. Hiện tượng: Có khí màu vàng lục bay ra. Giấy màu ẩm bị mất màu Phương trình phản ứng: \(16HCl + 2KMnO_4 → 2KCl + 2MnCl_2 + 5Cl_2 \) \(+ 8H_2\) \(Cl_2 + H_2O ⇆ HCl + HClO\). 2. Điều chế axit clohiđric. Hiện tượng: Có khí bay lên ở bình cầu...
 3. Học Lớp

  Giải bài 13 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

  Giải bài 13 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen: Khí oxi có lẫn các tạp chất khí là clo. Làm thế nào để lạo bỏ tạp chất đó? Học Lớp hướng dẫn giải Sục hỗn hợp khí vào dung dịch NaOH dư, khí clo tác dụng với dung dịch NaOH, ta thu được khí O$_{2}$ Cl$_{2}$ + 2NaOH → NaCl +...
 4. Học Lớp

  Giải bài 12 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

  Giải bài 12 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen:: Cho 69, 6g MnO$_{2}$ tác dụng với dung dịch HCl đặc dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (ở nhiệt độ thường). a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. b) Xác định nồng độ mol của những chất có trong dung...
 5. Học Lớp

  Giải bài 11 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

  Giải bài 11 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen:: Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan 5,85 g NaCl tác dụng với 200 ml dunh dịch có hòa tan 34 g AgNO$_{3}$, người ta thu được một kết tủa và nước lọc. a) Tính khối lượng chất kết tủa thu được. b) Tính nồng độ mol của các chất còn lại...
 6. Học Lớp

  Giải bài 10 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

  Giải bài 10 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen:: Trong một dung dịch có hòa tan 2 muối là NaBr và NaCl. Nồng độ phần trăm của mỗi muối trong dung dịch đều bằng nhau và bằng C%. Hãy xác định nồng độ C% của 2 muối trong dung dịch, biết rằng 50 g dung dịch hai muối nói trên tác dụng...
 7. Học Lớp

  Giải bài 9 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

  Giải bài 9 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen:: Để điều chế flo, người ta phải điện phân dung dịch KF trong hiđro florua lỏng đã được loại bỏ hết nước. Vì sao phải tránh sự có mặt của nước? Học Lớp hướng dẫn giải Để điều chế flo, ngưởi ta phải điện phân hỗn hợp KF trong HF lỏng khan...
 8. Học Lớp

  Giải bài 8 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

  Giải bài 8 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen:: Nêu các phản ứng chứng minh rằng tính oxi hóa của clo mạnh hơn brom và iot. Học Lớp hướng dẫn giải Clo oxi hóa dễ dàng Br $^{–}$ tronh dung dịch muối bromua và I$^{-}$ trong dung dịch muối iotua. Cl$_{2}$ + 2NaBr → 2NaCl + Br$_{2}$...
 9. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

  Giải bài 7 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen:: Tính khối lượng HCl bị oxi hóa bởi MnO$_{2}$ biết rằng khí Cl$_{2}$ sinh ra trong phản ứng đó có thể đẩy được 12,7 g I$_{2}$ từ dung dịch NaI. Học Lớp hướng dẫn giải Phương trình hóa học của phản ứng: Cl$_{2}$ + 2NaI → 2NaCl +...
 10. Học Lớp

  Giải bài 8 trang 90 sgk hóa học 10 Khái quát về nhóm halogen

  Giải bài 8 trang 96 sgk hóa học 10 Khái quát về nhóm halogen: Cho một lượng đơn chất halogen tác dụng hết với magie thu được 19g magie halogenua. Cũng lượng đơn chất halogen đó tác dụng hết với nhôm tạo ra 17,8g nhôm halogenua. Xác định tên và khối lượng đơn chất halogen nói trên. Học Lớp hướng...
 11. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 90 sgk hóa học 10 Khái quát về nhóm halogen

  Giải bài 7 trang 96 sgk hóa học 10 Khái quát về nhóm halogen: Giải thích vì sao các nguyên tố halogen không có ở trạng thái tự do trong tự nhiên? Học Lớp hướng dẫn giải Các nguyên tố halogen không có ở trạng thái tự do trong tự nhiên do nguyên tử của các nguyên tố này hoạt động hóa học rất mạnh.
 12. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 90 sgk hóa học 10 Khái quát về nhóm halogen

  Giải bài 6 trang 96 sgk hóa học 10 Khái quát về nhóm halogen: Nêu tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố halogen và giải thích chiều biến đổi tính chất hóa học cơ bản đó. Học Lớp hướng dẫn giải Tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố halogen là tính oxi hóa mạnh, các nguyên tử này rất...
 13. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 90 sgk hóa học 10 Khái quát về nhóm halogen

  Giải bài 5 trang 96 sgk hóa học 10 Khái quát về nhóm halogen: Hãy cho biết quy luật sự biến đổi của nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, màu sắc, độ âm điện của các nguyên tố halogen? Học Lớp hướng dẫn giải Đi từ flo đến iot ta thấy - Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tăng do phân tử khối tăng...
 14. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 90 sgk hóa học 10 Khái quát về nhóm halogen

  Giải bài 4 trang 96 sgk hóa học 10 Khái quát về nhóm halogen: So sánh những nguyên tố halogen về các mặt sau: a) Cấu tạo nguyên tử và cấu tạo phân tử. b) Tính chất vật lí c) Tính chất hóa học. Học Lớp hướng dẫn giải a) Cấu tạo nguyên tử và cấu tạo phân tử. - Giống nhau + Số e ngoài cùng có 7...
 15. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 90 sgk hóa học 10 Khái quát về nhóm halogen

  Giải bài 3 trang 96 sgk hóa học 10 Khái quát về nhóm halogen: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các đơn chất halogen (F$_{2}$, Cl$_{2}$, Br$_{2}$, I$_{2}$)? A. Ở điều kiện thường là các chất khí. B. Có tính oxi hóa mạnh . C. Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử. D. Tác dụng...
 16. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 90 sgk hóa học 10 Khái quát về nhóm halogen

  Giải bài 2 trang 96 sgk hóa học 10 Khái quát về nhóm halogen: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen (F, Cl, Br, I)? A. Nguyên tử có khả năng thu thêm 1e. B. Tạo ra hợp chất liên kết cộng hóa trị có cực với hidro. C. Có số oxi hóa -1 trong mọi trường hợp. D...
 17. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 90 sgk hóa học 10 Khái quát về nhóm halogen

  Giải bài 1 trang 96 sgk hóa học 10 Khái quát về nhóm halogen: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl$_{2}$ cho cùng loại muối clorua kim loại ? A. Fe B. Zn C. Cu D.Ag Học Lớp hướng dẫn giải - Kim loại Zn tác dụng với...