Giải bài 9 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 9 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen::
Để điều chế flo, người ta phải điện phân dung dịch KF trong hiđro florua lỏng đã được loại bỏ hết nước. Vì sao phải tránh sự có mặt của nước?
Học Lớp hướng dẫn giải
Để điều chế flo, ngưởi ta phải điện phân hỗn hợp KF trong HF lỏng khan đã được loại bỏ hết nước. Sở dĩ phải tránh sự có mặt của nước vì flo tác dụng với nước theo phương trình hóa học sau:
2F$_{2}$ + 2H$_{2}$O → 4HF + O$_{2}$ ↑