Giải bài 5 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 5 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen:
Một nguyên tố halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 4s$^{2}$4p$^{5}$.
a) Viết cấu hình electron nguyên tử đầy đủ của nguyên tố trên.
b) Cho biết tên, kí hiệu và cấu tạo phân tử của nguyên tố hóa này.
c) Nêu tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố này và dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa
d) So sánh tính chất hóa học của nguyên tố này với hai nguyên tố halogen khác đứng trên và dưới nó trong nhóm halogen và dẫn ra phản ứng để minh họa.
Học Lớp hướng dẫn giải
a) Halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 4s$^{2}$4p$^{5}$.
Cấu hình đầy đủ là: 1s$^{2 }$2s$^{2}$ 2p$^{6}$ 3s$^{2}$ 3p$^{6}$ 3d$^{10}$ 4s$^{2}$4p$^{5}$

b) Tên nguyên tố là brom, kí hiệu là Br, công thức phân tử Br$_{2}$

c) Tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố này là tính oxi hóa.
- Brom phản ứng với nhiều kim loại
3Br$_{2}$ + 2Al → Al$_{2}$Br$_{3}$
- Brom tác dụng với nước tương tự như clo nhưng khó khăn hơn.
Br$_{2}$ + H$_{2}$O \(\rightleftharpoons\) HBr + HBrO
- Brom thể hiện tính khử khi tác dụng với chất oxi hóa mạnh.
- Brom có thể oxi hóa muối iotua thành iot.
Br$_{2}$ + NaI → 2NaBr + I$_{2}$

d) So sánh tính chất hóa học của brom với flo, clo và iot.
Brom có tính oxi hóa yếu hơn flo, clo nhưng mạnh hơn iot nên
Cl$_{2}$ + 2NaBr → 2NaCl + Br$_{2}$
Br$_{2}$ + NaI → 2NaBr + I$_{2}$