số phức

 1. Học Lớp

  Cho số phức z thỏa mãn $3\left( {\overline z + i} \right) - \left( {2 - i} \right)z = 3 + 10i$. Mô đun của z bằng

  Cho số phức z thỏa mãn $3\left( {\overline z + i} \right) - \left( {2 - i} \right)z = 3 + 10i$. Mô đun của z bằng A. 3. B. 5. C. $\sqrt 5 $. D. $\sqrt 3 $. Trích đề thi chính thức 2019 mã 101
 2. Học Lớp

  Gọi \({z_1},{z_2}\) là hai nghiệm phức phương trình

  Gọi \({z_1},{z_2}\) là hai nghiệm phức phương trình \({z^2} - 6z + 10 = 0\). Giá trị $z_1^2 + z_2^2$bằng A. 16. B. 56. C. 20. D. 26. Trích đề thi chính thức 2019 mã 101
 3. Học Lớp

  Số phức liên hợp của số phức 3 – 4i là

  Số phức liên hợp của số phức 3 – 4i là A. – 3 – 4i. B. – 3 + 4i. C. 3 + 4i. D. – 4 + 3i . Trích đề thi chính thức 2019 mã 101
 4. Học Lớp

  Trắc nghiệm số phức từ căn bản tới nâng cao trong đề thi thử

  7scv giới thiệu với bạn 40 câu trắc nghiệm số phức từ đề thi thử các trường chuyên. Mỗi câu đều kèm lời giải chi tiết. Hy vọng với số câu, chủ đề phong phú đa dạng này sẽ giúp em học tốt số phức hơn nữa:
 5. Học Lớp

  Tuyển tập chuyên đề tích phân và số phức trích từ đề thi thử có nhiều câu vận dụng cao

  Giới thiệu: Tuyển tập chuyên đề tích phân và số phức trích từ đề thi thử có nhiều câu vận dụng cao A. Trích dẫn tích phân Cho f là hàm số liên tục trên đoạn ${\rm{[}}a;b{\rm{]}}.$ Giả sử F là một nguyên hàm của ftrên ${\rm{[}}a;b{\rm{]}}.$ Hiệu số \(F(b) - F(a)\) được gọi là tích phân từ a đến b...
 6. Học Lớp

  Toán 12 53 trang bài tập trắc nghiệm số phức toán 12.pdf

  Số phức là số có thể viết dưới dạng , trong đó a và b là các số thực, là đơn vị ảo, với hay. Trong biểu thức này, số a gọi là phần thực, b gọi là phần ảo của số phức. A – LÝ THUYẾT CHUNG 1. SỐ PHỨC 2. PHÉP CỘNG TRỪ NHÂN CHIA SỐ PHỨC 3. TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC 4. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI...
 7. Học Lớp

  Toán 12 Số phức

  Số phức là gì? Các dạng số phức thường gặp? Cách giải nhanh số phức như nào? Các phương pháp giải nhanh tích phân là? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay Số phức phần 1 Số phức phần 2 Số phức phần 3
 8. Học Lớp

  Toán 12 Số phức phần 3

  Số phức là gì? Các dạng số phức thường gặp? Cách giải nhanh số phức như nào? Các phương pháp giải nhanh tích phân là? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/8BPr6J9PF6A" frameborder="0"...
 9. Học Lớp

  Toán 12 Số phức phần 2

  Số phức là gì? Các dạng số phức thường gặp? Cách giải nhanh số phức như nào? Các phương pháp giải nhanh tích phân là? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/GQX_ABNcGeQ" frameborder="0"...
 10. Học Lớp

  Toán 12 Số phức phần 1

  Số phức là gì? Các dạng số phức thường gặp? Cách giải nhanh số phức như nào? Các phương pháp giải nhanh tích phân là? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/la21-3bqvhU" frameborder="0"...
 11. Học Lớp

  Toán 12 File pdf các chuyên đề số phức

  Dạng 1. Dạng đại số và các phép toán trên tập số phức Dạng 2. Phương trình trên tập số phức Dạng 3. Tập hợp điểm số phức Dạng 4. Số phức tổng hợp Số phức về tìm tập hợp các điểm biểu diễn Số phức 124 bài tập trắc nghiệm quan hệ vuông góc có đáp án và lời giải chi tiết 124 bài tập trắc nghiệm mặt...
 12. Học Lớp

  Toán 12 22 bài Trắc nghiệm về Phép Toán với Số Phức trong đề thi thử (phần 6)

  Câu 1: Tìm phần ảo của số phức \(z = \frac{{1 - 2i}}{{2 - i}}.\) A. \(\frac{1}{2}.\) B. \( - \frac{3}{5}.\) C. \(\frac{4}{5}.\) D. \(1.\) Câu 2: Cho số phức thỏa mãn \(3z - \left( {4 + 5i} \right)\overline z = - 17 + 11i\). Tính ab. A. \(ab = 3\) B. \(ab = - 6\) C. \(ab = - 3\)...
 13. Học Lớp

  Toán 12 20 bài Trắc nghiệm về Phép Toán với Số Phức trong đề thi thử (phần 5)

  Câu 1: Biết phương trình \({z^2} + az + b = 0\left( {a,b \in \mathbb{R}} \right)\) có một nghiệm là z = - 2 + i. Tính S=a-b. A. S=9 B. S=1 C. S=4 D. S=-1 Câu 2: Cho số phức z thỏa mãn z(1 + 2i) = 4 - 3i. Tìm số phức \bar{z} liên hợp của z. A. \(\overline z = - \frac{2}{5} -...
 14. Học Lớp

  Toán 12 20 bài Trắc nghiệm về Phép Toán với Số Phức trong đề thi thử (phần 4)

  Câu 1: Cho số phức \(z = x + yi \ne 1,\,(x,y \in \mathbb{R}).\) Tìm phần ảo của số phức \({\rm{w}} = \frac{{z + 1}}{{z - 1}}.\) A. \(\frac{{ - 2x}}{{{{(x - 1)}^2} + {y^2}}}\) B. \(\frac{{ - 2y}}{{{{(x - 1)}^2} + {y^2}}}\) C. \(\frac{{ xy}}{{{{(x - 1)}^2} + {y^2}}}\) D. \(\frac{{x+y}}{{{{(x -...
 15. Học Lớp

  Toán 12 20 bài Trắc nghiệm về Phép Toán với Số Phức trong đề thi thử (phần 3)

  Câu 1: Cho \(z = \frac{{1 - i}}{{1 + i}}.\) Tìm phần thực và phần ảo của số phức \({z^{2017}}.\) A. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 0 B. Phần thực bằng 0 và phần ảo bằng -1 C. Phần thực bằng 0 và phần ảo bằng \(-i\) D. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng -1 Câu 2: Số phức z thỏa mãn...
 16. Học Lớp

  Toán 12 19 bài Trắc nghiệm về Phép Toán với Số Phức trong đề thi thử (phần 2)

  Câu 1: Tìm số phức z sao cho \(3z - \overline z = 2(3 - 10i)\). A. \(z = - 3 - 5i\) B. \(z = - 3 + 5i\) C. \(z = 3 - 5i\) D. \(z = 3 + 5i\) Câu 2: Tìm phần thực và phần ảo của số phức z thỏa mãn \(z + \frac{{2 + 3i}}{{1 - i}} = i + 2.\) A. Phần thực là \(\frac{5}{2}\), phần ảo là...
 17. Học Lớp

  Toán 12 20 bài Trắc nghiệm về Phép Toán với Số Phức trong đề thi thử (phần 1)

  Câu 1: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai? A. Hiệu của một số phức và số phức liên hợp của nó là một số thuần ảo. B. Tích của một số phức và số phức liên hợp của nó là một số ảo. C. Điểm \(M\left( {a,b} \right)\) trong một hệ tọa độ vuông góc của mặt phẳng được gọi là điểm biểu diễn số phức \(z...
 18. Học Lớp

  Toán 12 17 bài trắc nghiệm số phức cơ bản trong đề thi thử (phần 2)

  Câu 1: Cho các số phức \(z = 1 + 2i,w = 2 + i.\) Số phức \(u = z.\overline w .\) Khẳng định nào sau đây là đúng về số phức u? A. Phần thực là 4 và phần ảo là 3. B. Phần thực là 0 và phần ảo là 3. C. Phần thực là 0 và phần ảo là 3i. D. Phần thực là 4 và phần ảo là 3i. Câu 2: Tìm phần thực...
 19. Học Lớp

  Toán 12 18 bài trắc nghiệm số phức cơ bản trong đề thi thử (phần 1)

  Câu 1: Cho số phức z thỏa mãn \(\left( {1 + i} \right).z = 14 - 2i\). Tính tổng phần thực và phần ảo của \(\bar z\). A. -4 B. 14 C. -2 D. -14 Câu 2: Cho số phức z = ax + bi\,\left( {a,b \in R} \right), mệnh đề nào sau đây là sai? A. Đối với số phức z, a là phần thực. B. Điểm \(M\left( {a,b}...
 20. Học Lớp

  Toán 12 Giải 160 câu số phức vận dụng cao trong đề thi thử

  Gửi tới em 160 câu số phức vận dung cao TẢI ĐỀ THI THỬ