Gọi \({z_1},{z_2}\) là hai nghiệm phức phương trình

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Gọi \({z_1},{z_2}\) là hai nghiệm phức phương trình \({z^2} - 6z + 10 = 0\). Giá trị $z_1^2 + z_2^2$bằng
A. 16.
B. 56.
C. 20.
D. 26.
Trích đề thi chính thức 2019 mã 101
 

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Đáp án A
Theo định lý Vi-ét ta có \({z_1} + {z_2} = 6,\;{z_1}.{z_2} = 10\).
Suy ra $z_1^2 + z_2^2 = {\left( {{z_1} + {z_2}} \right)^2} - 2{z_1}{z_2} = {6^2} - 20 = 16$.