hàm số logarit

 1. Học Lớp

  Phương trình mũ và phương trình Logarit (phần 9)

  Phương trình mũ là gì? Phương trình logarit là gì? Cách học hiệu quả phần này như thế nào? Để giải đáp phần trên ta cùng nhau đi vào học bài hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/pwEmKzxq0P8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media...
 2. Học Lớp

  Phương trình mũ và phương trình Logarit (phần 8)

  Phương trình mũ là gì? Phương trình logarit là gì? Cách học hiệu quả phần này như thế nào? Để giải đáp phần trên ta cùng nhau đi vào học bài hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/Pppacptef2g" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media...
 3. Học Lớp

  Phương trình mũ và phương trình Logarit (phần 7)

  Phương trình mũ là gì? Phương trình logarit là gì? Cách học hiệu quả phần này như thế nào? Để giải đáp phần trên ta cùng nhau đi vào học bài hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/_C7-TLeTBis" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media...
 4. Học Lớp

  Phương trình mũ và phương trình Logarit (phần 6)

  Phương trình mũ là gì? Phương trình logarit là gì? Cách học hiệu quả phần này như thế nào? Để giải đáp phần trên ta cùng nhau đi vào học bài hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/Y31AEyvoCmg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media...
 5. Học Lớp

  Phương trình mũ và phương trình Logarit (phần 5)

  Phương trình mũ là gì? Phương trình logarit là gì? Cách học hiệu quả phần này như thế nào? Để giải đáp phần trên ta cùng nhau đi vào học bài hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/FpDlCCmRcMY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media...
 6. Học Lớp

  Phương trình mũ và phương trình Logarit (phần 4)

  Phương trình mũ là gì? Phương trình logarit là gì? Cách học hiệu quả phần này như thế nào? Để giải đáp phần trên ta cùng nhau đi vào học bài hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/p6_3qrWJ7Rs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media...
 7. Học Lớp

  Phương trình mũ và phương trình Logarit (phần 3)

  Phương trình mũ là gì? Phương trình logarit là gì? Cách học hiệu quả phần này như thế nào? Để giải đáp phần trên ta cùng nhau đi vào học bài hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/NzZfyi19gEM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media...
 8. Học Lớp

  Phương trình mũ và phương trình Logarit (phần 2)

  Phương trình mũ là gì? Phương trình logarit là gì? Cách học hiệu quả phần này như thế nào? Để giải đáp phần trên ta cùng nhau đi vào học bài hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/7D0Rkx2_sUY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media...
 9. Học Lớp

  Phương trình mũ và phương trình Logarit (phần 1)

  Phương trình mũ là gì? Phương trình logarit là gì? Cách học hiệu quả phần này như thế nào? Để giải đáp phần trên ta cùng nhau đi vào học bài hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/ED7EmC892Hk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media...
 10. Học Lớp

  Hàm số mũ và hàm số logarit

  Hàm số mũ là gì? hàm số Logarit là gì? Chúng biểu diễn như nào? Làm như thế nào để học tốt? Bài giảng này sẽ giải đáp chi tiết các vấn đề trên <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/AWQGpRg-4oc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media...
 11. Học Lớp

  Phương pháp giải nhanh đồ thị hàm số mũ và logarit

  Hàm số mũ là gì? hàm số Logarit là gì? Chúng biểu diễn như nào? Làm như thế nào để học tốt? Bài giảng này sẽ giải đáp chi tiết các vấn đề trên <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/HehJd9uom2Y" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media...
 12. Học Lớp

  Bí quyết Đọc nhanh đồ thị hàm số mũ - Lũy thừa - Lôgarit

  Hàm số Lũy thừa là gì? Hàm số mũ là gì? hàm số Logarit là gì? Chúng biểu diễn như nào? Làm như thế nào để học tốt? Bài giảng này sẽ giải đáp chi tiết các vấn đề trên <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/SSr85ycPBeY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay...
 13. Học Lớp

  Hàm số logarit là gì?

  Hàm số Logarit là gì? Chúng biểu diễn như nào? Làm như thế nào để học tốt? Bài giảng này sẽ giải đáp chi tiết các vấn đề trên <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/kogpWZ4VW58" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope...
 14. Học Lớp

  Toán 12 Tài liệu pdf hàm số lũy thừa, mũ và logarit

  DẠNG 1. TÍNH ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGA DẠNG 2. TÍNH CHẤT ĐƠN ĐIỆU, CỰC TRỊ, TIỆM CẬN DẠNG 3. TẬP XÁC ĐỊNH HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LŨY THỪA VÀ LOGA DẠNG 4. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT DẠNG 5. ĐỒ THỊ HÀM SỐ LŨY THỪA , HÀM SỐ LOGA VÀ HÀM SỐ MŨ DẠNG 6. CÁC BÀI TOÁN...
 15. Học Lớp

  Toán 12 24 bài trắc nghiệm logarit và hàm số logarit (phần 16)

  Câu 1: Cho a, b là các số thực, thỏa mãn \(0 < a < 1 < b\), khẳng định nào sau đây đúng? A. \({\log _b}a + {\log _a}b < 0\) B. \({\log _b}a > 1\) C. \({\log _a}b > 0\) D. \({\log _a}b + {\log _b}a \ge 2\) Câu 2: Cho các số thực dương a, b khác 1. Biết rằng đường thẳng...
 16. Học Lớp

  Toán 12 20 bài trắc nghiệm logarit và hàm số logarit (phần 15)

  Câu 01: Tìm tập xác định \(D\) của hàm số \(y = {\log _3}\left( {2x + 1} \right)\). A. \(D = \left( { - \infty ;\, - \frac{1}{2}} \right)\). B. \(D = \left( {\frac{1}{2};\, + \infty } \right)\). C. \(D = \left( {0;\, + \infty } \right)\). D. \(D = \left( { - \frac{1}{2};\, + \infty }...
 17. Học Lớp

  Toán 12 20 bài trắc nghiệm logarit và hàm số logarit (phần 14)

  Câu 1: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai? A. Hàm số \(y = {2^{3 - x}}\) nghịch biến trên \(\mathbb{R}\) B. Hàm số \(y = {\log _2}\left( {{x^2} + 1} \right)\) đồng biến trên \(\mathbb{R}\) C. Hàm số \(y = {\log _{\frac{1}{2}}}\left( {{x^2} + 1} \right)\) đạt cực đại tại x=0...
 18. Học Lớp

  Toán 12 20 bài trắc nghiệm logarit và hàm số logarit (phần 13)

  Câu 1: Tính đạo hàm của hàm số \(y = \log ({x^2} - x).\) A. \(y' = \frac{1}{{({x^2} - x)\ln 10}}.\) B. \(y' = \frac{{2x - 1}}{{{x^2} - x}}.\) C. \(y' = \frac{{2x - 1}}{{({x^2} - x)\log e}}.\) D. \(y' = \frac{{2x - 1}}{{{x^2} - x}}.loge.\) Câu 2: Cho \({a^{\frac{3}{4}}} >...
 19. Học Lớp

  Toán 12 20 bài trắc nghiệm logarit và hàm số logarit (phần 12)

  Câu 1: Với các số thực dương x,y bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. \({\log _2}\left( {\frac{x}{y}} \right) = \frac{{{{\log }_2}x}}{{{{\log }_2}y}}.\) B. \({\log _2}\left( {x + y} \right) = {\log _2}x + {\log _2}y.\) C. \({\log _2}\left( {\frac{{{x^2}}}{y}} \right) = 2{\log _2}x -...
 20. Học Lớp

  Toán 12 20 bài trắc nghiệm logarit và hàm số logarit (phần 11)

  Câu 1: Với các số thực dương a, b bất kỳ và khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. \(\log {a^b} = \frac{1}{b}\log a\) B. \(\log \frac{a}{b} = \frac{{\log a}}{{\log b}}\) C. \(\log a.\log b = \log \left( {ab} \right)\) D. \({\log _a}b = \frac{{\ln b}}{{\ln a}}\) Câu 2: Cho a là số thực...