Phương pháp giải nhanh bài toán số phức bằng máy tính Casio - Nguyễn Việt Anh