Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 1 trang 91 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 1 trang 91 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit
Tập xác định của hàm số \(y = \log {{x - 2} \over {1 - x}}\) là:

(A) \((-∞, 1) ∪ (2, + ∞)\)
B) \((1, 2)\)
(C) \(\mathbb R \backslash {\rm{\{ }}1\} \)
D) R\{1, 2}

Lời giải bài tập chi tiết​

Hàm số \(y = \log {{x - 2} \over {1 - x}}\) xác định \( \Leftrightarrow \frac{{x - 2}}{{1 - x}} > 0 \Leftrightarrow x \in \left(1;2 \right)\).

Chọn đáp án B.
 

Bài mới