Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 Chương II HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Bài 1. Lũy thừa
 1. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 55 giải tích
 2. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 2 trang 55 giải tích
 3. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 56 giải tích
 4. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 56 giải tích
 5. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 56 giải tích
Bài 2. Hàm số lũy thừa
 1. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 56 Hàm số lũy thừa
 2. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 2 trang 56 Hàm số lũy thừa
 3. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 4 trang 56 Hàm số lũy thừa
 4. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 5 trang 56 Hàm số lũy thừa
Bài 3. Lôgarit
 1. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 68 Hàm số lũy thừa
 2. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 2 trang 68 Hàm số lũy thừa
 3. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 3 trang 68 Hàm số lũy thừa
 4. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 4 trang 68 Hàm số lũy thừa
 5. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 5 trang 68 Hàm số lũy thừa
Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit
 1. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 77 Hàm số mũ, hàm số lôgarit
 2. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 2 trang 77 Hàm số mũ, hàm số lôgarit
 3. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 3 trang 77 Hàm số mũ, hàm số lôgarit
 4. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 4 trang 77 Hàm số mũ, hàm số lôgarit
 5. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 5 trang 78 Hàm số mũ, hàm số lôgarit
Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
 1. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 84 Phương trình mũ và phương trình lôgarit
 2. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 2 trang 84 Phương trình mũ và phương trình lôgarit
 3. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 3 trang 84 Phương trình mũ và phương trình lôgarit
 4. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 4 trang 85 Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
 1. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 4 trang 89 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
 2. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 4 trang 90 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit
 1. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 1 trang 90
 2. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 2 trang 90
 3. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 3 trang 90
 4. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 4 trang 90
 5. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 5 trang 90
 6. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 6 trang 90
 7. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 7 trang 90
 8. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 8 trang 90
 9. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 1 trang 91
 10. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 2 trang 91
 11. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 3 trang 91
 12. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 4 trang 91
 13. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 5 trang 91
 14. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 6 trang 91
 15. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 7 trang 91