đề thi thử vật lý

 1. Học Lớp

  Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện lần lượt là

  Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi giá trị từ 0 đến vô cùng. Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 V. Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2 A thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn...
 2. Học Lớp

  Số electron bật ra và dấu ban đầu của Q là

  Một điện tích Q bằng kim loại có khối lượng 10 g đang đứng yên trong khoảng chân không có điện trường đều, vecto cường độ điện trường E có phương thẳng đứng hướng xuống. Chiếu vào Q chùm bức xạ điện từ sao cho xảy ra hiện tượng quang điện trong khoảng thời gian rất ngắn, sau đó Q chuyển động...
 3. Học Lớp

  Độ lớn cường độ điện trường tại A và B

  Lần lượt đặt hai điện tích thử q$_1$, q$_2$ (q$_1$ = 2q$_2$) vào hai điểm A và B trong điện trường. Độ lớn lực điện tác dụng lên q$_1$, q$_2$ lần lượt là F$_1$ và F$_2$, với F$_1$ = 5F$_2$. Độ lớn cường độ điện trường tại A và B là E$_1$ và E$_2$ thỏa mãn A. E$_2$ =10E$_1$. B. E$_2$...
 4. Học Lớp

  Hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hòa

  Hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hòa A. đổi chiều ở vị trí biên. B. luôn ngược chiều với chiều chuyển động. C. có hướng không thay đổi. D. luôn hướng về vị trí cân bằng. Trích đề thi thử vật lý sở Phú Thọ
 5. Học Lớp

  Công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm đến giá trị cực tiểu và bằng 24,5 kW

  Điện năng được truyền từ một trạm phát đến nơi tiêu thụ bằng đường dây truyền tải một pha. Biết công suất ở trạm phát không đổi. Ban đầu, công suất hao phí trên đường dây truyền tải là 50 kW và hệ số công suất của mạch điện là k. Sau đó người ta chỉ mắc nối tiếp thêm vào đường dây truyền tải một...
 6. Học Lớp

  Phản ứng thu hay tỏa năng lượng

  Cho phản ứng hạt nhân: $_0^1n + _3^6Li \to \alpha + _1^3H.$ Hạt nhân $_3^6Li$ đứng yên, notron có động năng 3 MeV. Hạt α và hạt nhân $_1^3H$ bay ra theo các hướng hợp với hướng chuyển động của notron những góc tương ứng là 45$^0$ và 30$^0$. Coi phản ứng không kèm bức xạ gamma và lấy tỉ số khối...
 7. Học Lớp

  Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này bằng

  Hạt nhân đơteri $_1^2D$ có năng lượng liên kết là 2,2356 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này bằng A. 1,1178 MeV/nuclon. B. 4,4712 MeV/nuclon. C. 2,2356 MeV/nuclon. D. 0,7452 MeV/nuclon. Trích đề thi thử vật lý sở Phú Thọ
 8. Học Lớp

  Nitơ tự nhiên có khối lượng nguyên tử là

  Nitơ tự nhiên có khối lượng nguyên tử là m$_N$ =14,0067u gồm hai đồng vị chính là N$_{14}$ và N$_{15}$ có khối lượng nguyên tử lần lượt là m$_{14}$ =14,00307u và m$_{15}$ =15,00011u. Tỉ lệ đồng vị N$_{14}$ và N$_{15}$ trong nitơ tự nhiên tương ứng bằng A. 98,26% và 1,74% . B. 1,74% và...
 9. Học Lớp

  Phản ứng phân hạch là

  Phản ứng phân hạch là A. phản ứng trong đó một hạt nhân có số khối nhỏ vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn. B. phản ứng hạt nhân thu năng lượng. C. phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn. D. sự kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng...
 10. Học Lớp

  Bức xạ không gây ra hiện tượng quang điện là

  Giới hạn quang điện của nhôm là 0,36 μm. Lần lượt chiều vào tấm nhôm các bức xạ điện từ có bước sóng trong chân không là λ1 = 0,34 μm; λ2 = 0,2 μm; λ3 = 0,1 μm; λ4 = 0,5 μm. Bức xạ không gây ra hiện tượng quang điện là A. λ3. B. λ4. C. λ2. D. λ1. Trích đề thi thử vật lý sở Phú Thọ
 11. Học Lớp

  Chất huỳnh quang thì ánh sáng phát quang có bước sóng λ’ và năng lượng phôtôn

  Chiếu một ánh sáng có bước sóng λ và năng lượng phôtôn là ɛ vào một chất huỳnh quang thì ánh sáng phát quang có bước sóng λ’ và năng lượng phôtôn là ɛ’. Biết $\frac{{\varepsilon '}}{\varepsilon }$ = 0,8. Tỉ số $\frac{{\lambda '}}{\lambda }$ bằng A. 1,25. B. 0,8...
 12. Học Lớp

  Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dùng có năng lượng –0,544 eV về trạng thái dừng có năng lượng

  Xét nguyên tử hidro theo mẫu nguyên tử Bo. Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dùng có năng lượng –0,544 eV về trạng thái dừng có năng lượng ‒3,4 eV thì nó phát ra một phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng λ. Lấy h = 6,625.10$^{−34}$Js; c = 3.10$^8$ m/ s; 1eV =1,6.10$^{−19}$ J. Giá trị của λ...
 13. Học Lớp

  Phôtôn B thì tỉ số giữa năng lượng phôtôn A và năng lượng phôtôn B là

  Trong không khí, phôtôn A có bước sóng lớn gấp n lần bước sóng của phôtôn B thì tỉ số giữa năng lượng phôtôn A và năng lượng phôtôn B là A. n$^2$ . B. $\frac{1}{{{n^2}}}.$ C. n. D. $\frac{1}{n}.$ Trích đề thi thử vật lý sở Phú Thọ
 14. Học Lớp

  Độ cao thực của Mặt Trời so với đường chân trời là

  Một thợ lặn ở dưới nước nhìn thấy Mặt Trời ở độ cao 60$^0$ so với đường chân trời. Biết chiết suất của nước là 4/3. Độ cao thực của Mặt Trời so với đường chân trời là A. 68$^0$ . B. 48$^0$ . C. 22$^0$ . D. 42$^0$ . Trích đề thi thử vật lý sở Phú Thọ
 15. Học Lớp

  Một số bức xạ khác trong đó bức xạ có bước sóng ngắn nhất

  Trong thí nghiệm Y‒âng về giao thoa ánh sáng, người ta sử dụng nguồn phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 400 nm đến 760 nm. Trên màn quan sát, M là vị trí mà tại đó có đúng 6 bức xạ cho vân sáng, trong đó có vân sáng của hai bức xạ có bước sóng là 680 nm và 544 nm. Tại M cũng là vị trí vân tối...
 16. Học Lớp

  Khoảng cách từ hai khe tới màn quan sát là

  Trong thí nghiệm Y‒âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm, bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 600 nm. Trên màn quan sát, khoảng cách từ vân sáng bậc 1 đến vân tối thứ 6 ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm là 0,45 cm. Khoảng cách từ hai khe tới...
 17. Học Lớp

  Môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc

  Gọi n$_đ$, n$_t$ và n$_v$ lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, tím và vàng. Sắp xếp nào sau đây là đúng ? A. n$_đ$ > n$_t$ > n$_v$. B. n$_v$ > n$_đ$ > n$_t$ . C. n$_t$ > n$_v$ > n$_đ$. D. n$_t$ > n$_đ$ > n$_v$. Trích đề thi thử vật lý sở...
 18. Học Lớp

  Trong chân không, các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ

  Trong chân không, các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10$^{−9}$ m đến 3.10$^{−7}$ m là A. tia Rơnghen. B. tia hồng ngoại. C. tia tử ngoại. D. ánh sáng nhìn thấy. Trích đề thi thử vật lý sở Phú Thọ
 19. Học Lớp

  Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức là

  Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức là I = 2.10$^{-2}$ cos(2.10$^{6}$t) (A), t tính bằng giây. Điện tích cực đại của tụ điện là A. 10$^{6}$ C. B. 10$^{-8}$ C. C. 4.10$^{-6}$ C...
 20. Học Lớp

  Cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian

  Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian A. với cùng tần số. B. với cùng biên độ. C. cùng pha nhau. D. ngược pha nhau. Trích đề thi thử vật lý sở Phú Thọ