Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức là I = 2.10$^{-2}$ cos(2.10$^{6}$t) (A), t tính bằng giây. Điện tích cực đại của tụ điện là
A. 10$^{6}$ C.
B. 10$^{-8}$ C.
C. 4.10$^{-6}$ C.
D. 4.10$^{6}$ C.
Trích đề thi thử vật lý sở Phú Thọ
${q_0} = \frac{{{I_0}}}{\omega } = {10^{ - 8}}\left( C \right)$
Chọn đáp án B