Độ lớn cường độ điện trường tại A và B

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Lần lượt đặt hai điện tích thử q$_1$, q$_2$ (q$_1$ = 2q$_2$) vào hai điểm A và B trong điện trường. Độ lớn lực điện tác dụng lên q$_1$, q$_2$ lần lượt là F$_1$ và F$_2$, với F$_1$ = 5F$_2$. Độ lớn cường độ điện trường tại A và B là E$_1$ và E$_2$ thỏa mãn
A. E$_2$ =10E$_1$.
B. E$_2$ =0,4E$_1$.
C. E$_2$ = 2,5E$_1$.
D. E$_2$ = 2E$_1$.
Trích đề thi thử vật lý sở Phú Thọ
$\left\{ \begin{array}{l}
{F_1} = \left| {{q_1}} \right|{E_1} = \left| {2{q_2}} \right|{E_1}\\
{F_2} = \left| {{q_2}} \right|{E_2}\\
{F_1} = 5{F_2}
\end{array} \right. \to \left| {2{q_2}} \right|{E_1} = 5\left| {{q_2}} \right|{E_2} \to {E_2} = 0,4{E_1}$