ancol và phenol

 1. Học Lớp

  Báo cáo thực hành: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

  Báo cáo thực hành: Tính chất của etanol, glixerol và phenol: I. CHUẨN BỊ 1. Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn cồn, ống hút nhỏ giọt, giá để ống nghiệm, kẹp hóa chất. 2. Hóa chất: glixerol, phenol, etanol khan, Na, dd NaOH 10%, dd \(CuSO_4\) 2%, dd \(Br_2\), nước cất. II. Nội dung và cách tiến hành Thí...
 2. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol

  Giải bài 7 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol: Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ? A. phenol B. etanol C. đimetyl ete D. metanol Học Lớp hướng dẫn giải Đáp án A
 3. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol

  Giải bài 6 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol: Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro ở đktc. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol a)...
 4. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol

  Giải bài 5 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol: Hoàn thành các dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học: a) Metan \(\overset{(1)}{\rightarrow}\) axetilen\(\overset{(2)}{\rightarrow}\) etilen\(\overset{(3)}{\rightarrow}\) etanol...
 5. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol

  Giải bài 4 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol: Ghi Đ (đúng ) hoặc S (sai) vào ô vuông cạnh các ô sau: a) Hợp chất C$_{6}$H$_{5}$- CH$_{2}$-OH không thuộc loại hợp chất phenol mà thuộc ancol thơm. b) Ancol etylic có thể hòa tan tốt phenol, nước. c) Ancol và phenol...
 6. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol

  Giải bài 3 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol: Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa các ancol etylic, phenol với mỗi chất sau: natri hidroxit, nước brom, dung dịch HNO$_{3}$. Học Lớp hướng dẫn giải C$_{6}$H$_{5}$OH + NaOH → C$_{6}$H$_{5}$ONa + H$_{2}$O...
 7. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol

  Giải bài 2 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol: Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH đun nóng ; đung dịch NaOH + C$_{2}$H$_{5}$OH đun nóng. Học Lớp hướng dẫn giải a) C$_{2}$H$_{5}$Br + NaOH...
 8. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol

  Giải bài 1 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol: Viết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C$_{4}$H$_{9}$Cl; các ancol mạch hở có công thức phân tử C$_{4}$H$_{10}$O, C$_{4}$H$_{8}$O. Học Lớp hướng dẫn giải