trong phạm vi 10

 1. Học Lớp

  HL.1. Phép cộng trong phạm vi 3

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{3}}$ Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{3}}$ và vận dụng vào các tình huống thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(3\) bằng cách nhẩm lại các phép toán đã học. Ví...
 2. Học Lớp

  HL.2. Phép cộng trong phạm vi 4

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{4}}$ Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{4}}$ và vận dụng vào các tình huống thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính - Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(4\) bằng cách nhẩm lại các phép toán đã học. Ví...
 3. Học Lớp

  HL.3. Phép cộng trong phạm vi 5

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{5}}$ Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{5}}$ và vận dụng vào các tình huống thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính - Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(5\) bằng cách nhẩm lại các phép toán đã học. Ví...
 4. Học Lớp

  HL.4. Số 0 trong phép cộng

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Kết quả phép cộng một số với số \(0\): Số nào cộng với số ${\bf{0}}$ cũng bằng chính nó Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính Thực hiện phép cộng các số trong phạm vi \(5\) đã học. Phép cộng một số bất...
 5. Học Lớp

  HL.5. Phép trừ trong phạm vi 3

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách làm tính trừ trong phạm vi ${\bf{3}}$ Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính và ứng dụng phép trừ vừa học vào các bài toán thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính - Tính giá trị các phép trừ trong phạm...
 6. Học Lớp

  HL.6. Phép trừ trong phạm vi 4

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách làm tính trừ trong phạm vi 4 Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính và ứng dụng phép trừ vừa học vào các bài toán thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính - Tính giá trị các phép trừ trong phạm vi \(4\)...
 7. Học Lớp

  HL.7. Phép trừ trong phạm vi 5

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách làm tính trừ trong phạm vi ${\bf{5}}$ Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính và ứng dụng phép trừ vừa học vào các bài toán thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính - Tính giá trị các phép trừ trong phạm...
 8. Học Lớp

  HL.8. Số 0 trong phép trừ

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Nhận biết vai trò của số 0 trong phép trừ: Phép trừ hai số bằng nhau có kết quả là 0 Một số trừ 0 thì bằng chính số đó. - Biết thực hiện phép trừ có số 0 và thành thạo phép trừ các số trong phạm vi đã học. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính. Phép trừ hai số...
 9. Học Lớp

  HL.9. Phép cộng trong phạm vi 6

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Bảng cộng các số trong phạm vi 6 Cách làm tính cộng các số trong phạm vi 6 và vận dụng vào các tình huống thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính - Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(6\) bằng cách nhẩm lại các phép toán đã học. Ví dụ: \(2 + 4 = ?\)...
 10. Học Lớp

  HL.10. Phép trừ trong phạm vi 6

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách làm tính trừ trong phạm vi 6 Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính và ứng dụng phép trừ vừa học vào các bài toán thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính - Tính giá trị các phép trừ trong phạm vi \(6\) Ví dụ: \(6 - 1 = ?\) Cách 1: Nhẩm từ...
 11. Học Lớp

  HL.11. Phép cộng trong phạm vi 7

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Bảng cộng các số trong phạm vi 7 Cách làm tính cộng các số trong phạm vi 7 và vận dụng vào các tình huống thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính - Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(7\) bằng cách nhẩm lại các phép toán trong bảng cộng vừa học. Ví...
 12. Học Lớp

  HL.12. Phép trừ trong phạm vi 7

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Bảng trừ, cách làm tính trừ trong phạm vi ${\bf{7}}$ - Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính và ứng dụng phép trừ vừa học vào các bài toán thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính - Tính giá trị phép trừ trong phạm vi \(7\) bằng các cách tùy từng...
 13. Học Lớp

  HL.13. Phép cộng trong phạm vi 8

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{8}}$ Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{8}}$ và vận dụng vào các tình huống thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(8\) bằng cách nhẩm lại các phép toán trong bảng...
 14. Học Lớp

  HL.14. Phép trừ trong phạm vi 8

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách làm tính trừ trong phạm vi ${\bf{8}}$ Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính và ứng dụng phép trừ vừa học vào các bài toán thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính - Tính giá trị các phép trừ trong phạm vi \(8\). Ví dụ: \(8 - 1 = ?\) Cách 1...
 15. Học Lớp

  HL.15. Phép cộng trong phạm vi 9

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{9}}$ Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{9}}$ và vận dụng vào các tình huống thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính - Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(9\) bằng cách nhẩm lại các phép toán trong bảng...
 16. Học Lớp

  HL.16. Phép trừ trong phạm vi 9

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách làm tính trừ trong phạm vi ${\bf{9}}$ Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính và ứng dụng phép trừ vừa học vào các bài toán thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính - Tính giá trị các phép trừ trong phạm vi \(9\). Ví dụ: \(9 - 1 = ?\) Cách 1...
 17. Học Lớp

  HL.17. Phép cộng trong phạm vi 10

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Bảng cộng các số trong phạm vi 10 Cách làm tính cộng các số trong phạm vi 10 và vận dụng vào các tình huống thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(10\) bằng cách nhẩm lại các phép toán trong bảng cộng vừa học...
 18. Học Lớp

  HL.18. Phép trừ trong phạm vi 10

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách làm tính trừ trong phạm vi 10 Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính và ứng dụng phép trừ vừa học vào các bài toán thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính Tính giá trị các phép trừ trong phạm vi \(10\). Ví dụ: \(10 - 1 = ?\) Cách 1: Nhẩm từ...
 19. Học Lớp

  HL.19. Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi từ ${\bf{0}}$ đến ${\bf{10}}$ Thuộc bảng cộng, trừ và thành thạo cộng, trừ trong phạm vi ${\bf{10}}$, mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Viết được phép tính thích hợp từ hình vẽ hoặc tóm tắt bài toán cho trước. Ôn tập lại các...