HL.11. Phép cộng trong phạm vi 7

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  • Bảng cộng các số trong phạm vi 7
  • Cách làm tính cộng các số trong phạm vi 7 và vận dụng vào các tình huống thực tế.
Phép cộng trong phạm vi 7.jpg


II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Thực hiện phép tính

- Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(7\) bằng cách nhẩm lại các phép toán trong bảng cộng vừa học.
Ví dụ: \(3 + 4 = ?\)
Hướng dẫn giải
Nhẩm
Phép cộng trong phạm vi 7 1.JPG

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là \(7\)

Dạng 2: Viết phép tính cho các hình vẽ.
  • Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình: Số vật ban đầu, số vật được thêm vào hoặc bớt đi.
  • Viết các số và phép tính tương ứng, nếu vật được thêm vào thì thường dùng phép cộng; ngược lại, vật bị bớt đi thì thường hay dùng phép tính trừ.
Ví dụ: Điền số thích hợp vào ô trống:
Phép cộng trong phạm vi 7 2.JPG

Hướng dẫn giải
Ta có phép tính tương ứng với hình vẽ là:
Phép cộng trong phạm vi 7 3.JPG


Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức có chứa 2 hoặc nhiều phép tính.
Biểu thức có chứa hai hoặc nhiều phép toán cộng và trừ, em thực hiện phép tính từ trái sang phải.
Ví dụ: $3 + 2 + 2 = ?$
Hướng dẫn giải
Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải ta được: $3 + 2 + 2 = 5 + 2 = 7$