HL.2. Phép cộng trong phạm vi 4

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  • Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{4}}$
  • Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{4}}$ và vận dụng vào các tình huống thực tế.
Phép cộng trong phạm vi 4.JPG


II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Thực hiện phép tính

- Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(4\) bằng cách nhẩm lại các phép toán đã học.
Ví dụ: \(1 + 3 = ?\)
Phép cộng trong phạm vi 4 1.JPG

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là \(4\)

Dạng 2: Viết phép tính cho các hình vẽ.
  • Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình.
  • Viết các số và phép tính tương ứng.
Ví dụ: Điền số thích hợp vào ô trống:
Phép cộng trong phạm vi 4 2.JPG

Hướng dẫn giải
Ta có phép tính tương ứng với hình vẽ là:
Phép cộng trong phạm vi 4 3.JPG


Dạng 3: Điền yếu tố còn thiếu trong phép cộng.
- Nhẩm lại phép cộng các số có phạm vi \(4\) và điền các số còn thiếu vào chỗ trống.
Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: \(3 + ... = 4\)
Hướng dẫn giải
Ta có:\(3+1=4\) nên số cần điền vào chỗ chấm là \(1\).