HL.9. Phép cộng trong phạm vi 6

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  • Bảng cộng các số trong phạm vi 6
  • Cách làm tính cộng các số trong phạm vi 6 và vận dụng vào các tình huống thực tế.
Phép cộng trong phạm vi 6 1.JPG


II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Thực hiện phép tính

- Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(6\) bằng cách nhẩm lại các phép toán đã học.
Ví dụ: \(2 + 4 = ?\)
Hướng dẫn giải
Nhẩm \(2\) cái mũ thêm \(4\) cái mũ nữa thì được số cái mũ là:
Phép cộng trong phạm vi 6 2.JPG

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là \(6\)

Dạng 2: Biểu diễn phép tính cho các hình vẽ.
  • Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình.
  • Biểu diễn các số và phép tính tương ứng.
Ví dụ: Điền số thích hợp vào ô trống:
Phép cộng trong phạm vi 6 3.JPG

Hướng dẫn giải
Ta có phép tính tương ứng với hình vẽ là:
Phép cộng trong phạm vi 6 4.JPG


Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức có chứa 2 phép tính.
Biểu thức có chứa hai hoặc nhiều phép toán cộng và trừ, em thực hiện phép tính từ trái sang phải.
Ví dụ: $3 + 2 + 1 = ?$
Hướng dẫn giải
Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải ta được:
$3 + 2 + 1 = 5 + 1 = 6$