HL.1. Phép cộng trong phạm vi 3

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  • Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{3}}$
  • Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{3}}$ và vận dụng vào các tình huống thực tế.
Phép cộng trong phạm vi 3 1.JPG

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Thực hiện phép tính

Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(3\) bằng cách nhẩm lại các phép toán đã học.
Ví dụ: \(2 + 1 = ?\)
Hướng dẫn giải
Nhẩm
Phép cộng trong phạm vi 3 2.JPG

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là \(3\)

Dạng 2: Biểu diễn phép tính cho các hình vẽ.
  • Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình.
  • Biểu diễn các số và phép tính tương ứng.
Ví dụ: Điền số thích hợp vào ô trống:
Phép cộng trong phạm vi 3 3.JPG

Hướng dẫn giải
Ta có phép tính tương ứng với hình vẽ là:
Phép cộng trong phạm vi 3 4.JPG

Dạng 3: Điền yếu tố còn thiếu trong phép cộng.
Nhẩm lại phép cộng các số có phạm vi \(3\) và điền các số còn thiếu vào ô trống.
Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: \(1 + ... = 3\)
Hướng dẫn giải
Ta có: \(1 + 2 = 3\) nên số cần điền vào chỗ trống là \(2\)