HL.5. Phép trừ trong phạm vi 3

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  • Cách làm tính trừ trong phạm vi ${\bf{3}}$
  • Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
  • Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính và ứng dụng phép trừ vừa học vào các bài toán thực tế.
Phép trừ trong phạm vi 3 1.JPG

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Thực hiện phép tính

- Tính giá trị các phép trừ trong phạm vi \(3\) bằng cách nhẩm lại các phép toán đếm lùi hoặc sử dụng hình ảnh.
Ví dụ: \(3 - 1 = ?\)
Hướng dẫn giải
Cách 1: Đếm lùi từ \(3\) một đơn vị thì về \(2\) nên \(3 - 1 = 2\)
Phép trừ trong phạm vi 3 2.JPG

Cách 2: Nhẩm thông qua hình ảnh, giả sử có \(3\) cái mũ, bớt đi một cái thì còn lại \(2\) cái nên \(3 - 1 = 2\)
Phép trừ trong phạm vi 3 3.JPG

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là \(2\)

Dạng 2: So sánh
  • Thực hiện tìm giá trị của các phép tính đã cho.
  • So sánh và điền số còn thiếu vào chỗ trống.
Ví dụ: Điền dấu >; <; hoặc = vào chỗ trống:
\(1 + 2\,\,....\,\,2 - 1\)
Hướng dẫn giải
\(\begin{array}{l}1 + 2\,\, > \,\,2 - 1\\\,\,\,3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\end{array}\)

Dạng 3: Điền yếu tố còn thiếu trong phép tính.
- Nhẩm lại phép cộng đã học và phép trừ các số trong phạm vi \(3\) rồi điền số hoặc dấu còn thiếu vào chỗ trống.

Ví dụ: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: \(3 - ... = 2\)
Hướng dẫn giải
Ta có: \(3 - 1 = 2\) nên số cần điền vào chỗ chấm là \(1\).