phần ảo

 1. Học Lớp

  Toán 12 33 Bài Trắc nghiệm giải phương trình trên tập số phức trong đề thi (phần 7)

  Câu 1: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện \(2 + \left( {2 + i} \right)z = \left( {3 - 2i} \right)\overline z + i\). Tìm tọa độ của điểm biểu diễn của số phức liên hợp với z. A. \(M\left( {\frac{{ - 11}}{8};\frac{5}{8}} \right)\) B. \(M\left( {\frac{{ - 11}}{8}; - \frac{5}{8}}...
 2. Học Lớp

  Toán 12 19 Bài Trắc nghiệm giải phương trình trên tập số phức trong đề thi (phần 6)

  Câu 1: Cho số phức z thỏa mãn \(\left | z\right |\leq 1\) Đặt \(A = \frac{{2z - 1}}{{2 + iz}}.\) Mệnh đề nào sau đây đúng? A. \(\left | A\right |\leq 1\) B. \(\left | A\right |\geq 1\) C. \(\left | A\right |< 1\) D. \(\left | A\right |> 1\) Câu 2: Tập hợp tất cả các điểm biểu diển số phức z trên...
 3. Học Lớp

  Toán 12 16 Bài Trắc nghiệm giải phương trình trên tập số phức trong đề thi (phần 5)

  Câu 1: Điểm M trong hình vẽ là điểm biểu diễn của số phức z. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z. A. Phần thực là -3 và phần ảo là 2. B. Phần thực là 2 và phần ảo là -3. C. Phần thực là -3 và phần ảo là 2i. D. Phần thực là 2 và phần ảo là -3i. Câu 2: Điểm A trong hình vẽ bên là điểm biểu...
 4. Học Lớp

  Toán 12 20 Bài Trắc nghiệm giải phương trình trên tập số phức trong đề thi (phần 4)

  Câu 1: Gọi M là điểm biểu diễn số phức z trong mặt phẳng phức. Số phức -z được biểu diễn bởi điểm nào sau đây? A. Điểm M’ đối xứng với M qua gốc tọa độ O B. Điểm M’ đối xứng với M qua Oy C. Điểm M’ đối xứng với M qua Ox D.Không xác định được Câu 2: Cho các số phức z thỏa mãn phần thực thuộc...
 5. Học Lớp

  Toán 12 20 Bài Trắc nghiệm giải phương trình trên tập số phức trong đề thi (phần 3)

  Câu 1: Tìm tập nghiệm S của phương trình \({z^4} + 7{z^2} + 10 = 0.\) A. \(S = \left\{ {\sqrt 2 i;\sqrt 5 i} \right\}\) B. \(S = \left\{ { - \sqrt 2 ;\sqrt 2 ; - \sqrt 5 ;\sqrt 5 } \right\}\) C. \(S = \emptyset \) D. \(S = \left\{ { - \sqrt 2 i;\sqrt 2 i; - \sqrt 5 i;\sqrt 5 i} \right\}\) Câu...
 6. Học Lớp

  Toán 12 23 Bài Trắc nghiệm giải phương trình trên tập số phức trong đề thi (phần 2)

  Câu 1: Cho phương trình \({z^2} - 2x + 2 = 0.\) Mệnh đề nào sau đây là sai? A. Phương trình đã cho không có nghiệm nào là số ảo B. Phương trình đã cho có 2 nghiệm phức. C. Phương trình đã cho không có nghiệm phức. D. Phương trình đã cho không có nghiệm thực. Câu 2: Gọi \(z_1,z_2\) là các...
 7. Học Lớp

  Toán 12 17 Bài Trắc nghiệm giải phương trình trên tập số phức trong đề thi (phần 1)

  Câu 1: Tìm tập hợp các nghiệm phức của phương trình \({z^2} + {\left| z \right|^2} = 0\). A. Tập hợp mọi số thuần ảo và số 0. B. \(\left\{ { \pm i;0} \right\}\) C. \(\left\{ { - i;0} \right\}\) D. \(\left\{ {0} \right\}\) Câu 2: Cho z0 là nghiệm của phương trình \({z^2} - 13z + 45 = 0\). Tính...
 8. Học Lớp

  Toán 12 22 bài Trắc nghiệm về Phép Toán với Số Phức trong đề thi thử (phần 6)

  Câu 1: Tìm phần ảo của số phức \(z = \frac{{1 - 2i}}{{2 - i}}.\) A. \(\frac{1}{2}.\) B. \( - \frac{3}{5}.\) C. \(\frac{4}{5}.\) D. \(1.\) Câu 2: Cho số phức thỏa mãn \(3z - \left( {4 + 5i} \right)\overline z = - 17 + 11i\). Tính ab. A. \(ab = 3\) B. \(ab = - 6\) C. \(ab = - 3\)...
 9. Học Lớp

  Toán 12 20 bài Trắc nghiệm về Phép Toán với Số Phức trong đề thi thử (phần 4)

  Câu 1: Cho số phức \(z = x + yi \ne 1,\,(x,y \in \mathbb{R}).\) Tìm phần ảo của số phức \({\rm{w}} = \frac{{z + 1}}{{z - 1}}.\) A. \(\frac{{ - 2x}}{{{{(x - 1)}^2} + {y^2}}}\) B. \(\frac{{ - 2y}}{{{{(x - 1)}^2} + {y^2}}}\) C. \(\frac{{ xy}}{{{{(x - 1)}^2} + {y^2}}}\) D. \(\frac{{x+y}}{{{{(x -...
 10. Học Lớp

  Toán 12 19 bài Trắc nghiệm về Phép Toán với Số Phức trong đề thi thử (phần 2)

  Câu 1: Tìm số phức z sao cho \(3z - \overline z = 2(3 - 10i)\). A. \(z = - 3 - 5i\) B. \(z = - 3 + 5i\) C. \(z = 3 - 5i\) D. \(z = 3 + 5i\) Câu 2: Tìm phần thực và phần ảo của số phức z thỏa mãn \(z + \frac{{2 + 3i}}{{1 - i}} = i + 2.\) A. Phần thực là \(\frac{5}{2}\), phần ảo là...
 11. Học Lớp

  Toán 12 17 bài trắc nghiệm số phức cơ bản trong đề thi thử (phần 2)

  Câu 1: Cho các số phức \(z = 1 + 2i,w = 2 + i.\) Số phức \(u = z.\overline w .\) Khẳng định nào sau đây là đúng về số phức u? A. Phần thực là 4 và phần ảo là 3. B. Phần thực là 0 và phần ảo là 3. C. Phần thực là 0 và phần ảo là 3i. D. Phần thực là 4 và phần ảo là 3i. Câu 2: Tìm phần thực...
 12. Học Lớp

  Toán 12 18 bài trắc nghiệm số phức cơ bản trong đề thi thử (phần 1)

  Câu 1: Cho số phức z thỏa mãn \(\left( {1 + i} \right).z = 14 - 2i\). Tính tổng phần thực và phần ảo của \(\bar z\). A. -4 B. 14 C. -2 D. -14 Câu 2: Cho số phức z = ax + bi\,\left( {a,b \in R} \right), mệnh đề nào sau đây là sai? A. Đối với số phức z, a là phần thực. B. Điểm \(M\left( {a,b}...