phản ứng oxi hoá khử

 1. Học Lớp

  Giải bài tập sgk hóa học lớp 10 chương oxi hóa khử

  Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử Giải bài 8 trang 83 sgk hóa học 10 Phản ứng oxi hoá khử Giải bài 7 trang 83 sgk hóa học 10 Phản ứng oxi hoá khử Giải bài 6 trang 83 sgk hóa học 10 Phản ứng oxi hoá khử Giải bài 5 trang 83 sgk hóa học 10 Phản ứng oxi hoá khử Giải bài 4 trang 83 sgk hóa học 10 Phản...
 2. Học Lớp

  Báo cáo thực hành: Phản ứng oxi hóa - khử

  1. Phản ứng giữa kim loại và dung dịch axit. Hiện tượng: Có bọt khí nổi lên Giải thích: Vì Zn đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học nên có thể đẩy được H ra khỏi dung dịch axit của nó → có khí \(H_2\) thoát ra. Phương trình phản ứng: \(Zn + H_2SO_4 → ZnSO_4 + H_2\) Vai trò: Trong phản ứng...
 3. Học Lớp

  Giải bài 12 trang 90 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá khử

  Giải bài 12 trang 90 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá - khử: Hòa tan 1,39g muối FeSO$_{4}$.7H$_{2}$O trong dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng. Cho dung dịch này tác dụng với dung dịch KMnO$_{4}$ 0,1 M. Tính thể tích dung dịch KMnO$_{4}$, tham gia phản ứng. Học Lớp hướng dẫn giải \(...
 4. Học Lớp

  Giải bài 11 trang 90 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá khử

  Giải bài 11 trang 90 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá - khử: Cho những chất sau : CuO, dung dịch HCl, H$_{2}$, MnO$_{2}$. a) Chọn từng cặp trong những chất đã cho để xảy ra phản ứng oxi hoá - khử và viết phương trình phản ứng. b) Cho biết chất oxi hoá, chất khử, sự oxi-hoá và sự khử...
 5. Học Lớp

  Giải bài 10 trang 90 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá khử

  Giải bài 10 trang 90 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá - khử: Có thể điều chế MgCl$_{2}$ bằng : - Phản ứng hoá hợp - Phản ứng thế - Phản ứng trao đổi. Viết phương trình hoá học của các phản ứng. Học Lớp hướng dẫn giải Điều chế MgCl$_{2}$ bằng : - Phản ứng hoá hợp : Mg + Cl$_{2}$...
 6. Học Lớp

  Giải bài 9 trang 90 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá khử

  Giải bài 9 trang 90 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá - khử: Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hoá - khử sau đây bằng phương pháp thăng bằng electron và cho biết chất khử, chất oxi hoá ở mỗi phản ứng : a) Al + Fe$_{3}$O$_{4}$ \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow\)...
 7. Học Lớp

  Giải bài 8 trang 90 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá khử

  Giải bài 8 trang 90 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá - khử: Dựa vào sự thay đổi số oxi hoá, hãy cho biết vai trò các chất tham gia trong các phản ứng oxi hoá - khử sau : a) Cl$_{2}$ + 2HBr → 2HCI + Br$_{2}$ b) Cu + 2H$_{2}$SO$_{4}$ → CuSO$_{4}$ + SO$_{2}$ + 2H$_{2}$O c) 2HNO$_{3}$ +...
 8. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 89 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá khử

  Giải bài 7 trang 89 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá - khử: Dựa vào sự thay đổi số oxi hoá, tìm chất oxi hoá và chất khử trong những phản ứng sau : a) 2H$_{2}$ + O$_{2}$ \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2H$_{2}$O b) 2KNO$_{3}$ \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2KNO$_{2}$ + O$_{2}$ c)...
 9. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 89 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá khử

  Giải bài 6 trang 89 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá - khử: ho biết đã xảy ra sự oxi hoá và sự khử những chất nào trong những phản ứng thế sau : a) Cu + 2AgNO$_{3}$ → Cu(NO$_{3}$)$_{2}$ + 2Ag b) Fe + CuSO$_{4}$ → FeSO$_{4}$ + Cu c) 2Na + 2H$_{2}$O → 2NaOH + H$_{2}$. Học Lớp hướng dẫn...
 10. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 89 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá khử

  Giải bài 5 trang 89 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá - khử: Hãy xác định số oxi hoá của các nguyên tố : a) Nitơ trong NO, NO$_{2}$, N$_{2}$O$_{5}$, HNO$_{3}$, HNO$_{2}$, NH$_{3}$, NH$_{4}$Cl. b) Clo trong HCl, HClO, HClO$_{2}$, HClO$_{3}$, HClO$_{4}$, CaOCl$_{2}$- c) Mangan trong...
 11. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 89 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá khử

  Giải bài 4 trang 89 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá - khử: Câu nào đúng, câu nào sai trong các câu sau đây : A. Sự oxi hoá một nguyên tố là lấy bớt electron của nguyên tố đó, là làm cho số oxi hoá của nguyên tố đó tăng lên. B. Chất oxi hoá là chất thu electron, là chất chứa nguyên tố...
 12. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 89 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá khử

  Giải bài 3 trang 89 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá - khử: Cho phản ứng : M$_{2}$O$_{x}$ + HN0$_{3}$ —> M(NO$_{3}$)$_{3}$ + ... Khi x có giá trị là bao nhiêu thì phản ứng trên không thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử ? A. X = 1 B. x = 2 C.x = 1 hoặc x = 2 D. x = 3 Chọn đáp án đúng...
 13. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 89 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá khử

  Giải bài 2 trang 89 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá - khử: Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hoá - khử ? A. Phản ứng hoá hợp B. Phản ứng phân hủy c. Phản ứng thế trong hoá vô cơ D. Phản ứng trao đổi. Học Lớp hướng dẫn giải Đáp án C
 14. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 89 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá khử

  Giải bài 1 trang 89 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá - khử: Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn không là loại phản ứng oxi hoá - khử ? A. Phản ứng hoá hợp. B. Phản ứng phân hủy. C. Phản ứng thế trong hoá vô cơ. D. Phản ứng trao đổi. Học Lớp hướng dẫn giải Đáp án D
 15. Học Lớp

  Giải bài 8 trang 83 sgk hóa học 10 Phản ứng oxi hoá khử

  Giải bài 8 trang 83 sgk hóa học 10 Phản ứng oxi hoá khử: Cần bao nhiêu gam đồng để khử hoàn toàn lượng ion bạc có trong 85 ml dung dịch AgNO$_{3}$ 0,15M ? Học Lớp hướng dẫn giải \( n_{AgNO_{3}}\) = \( \frac{0,15.85}{1000}\) = 0,01275 mol Phương trình hoá học của phản ứng : Cu + 2AgNO$_{3}$ →...
 16. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 83 sgk hóa học 10 Phản ứng oxi hoá khử

  Giải bài 7 trang 83 sgk hóa học 10 Phản ứng oxi hoá khử: Lập phương trình phản ứng oxi hoá - khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron : a) Cho MnO$_{2}$ tác dụng với dung dịch axit HCl đặc, thu được MnCl$_{2}$, Cl$_{2}$ và H$_{2}$O. b) Cho Cu tác dụng với dung dịch axit HNO$_{3}$ đặc...
 17. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 83 sgk hóa học 10 Phản ứng oxi hoá khử

  Giải bài 6 trang 83 sgk hóa học 10 Phản ứng oxi hoá khử: Thế nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Lấy ba thí dụ. Học Lớp hướng dẫn giải Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng. Thí dụ:
 18. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 83 sgk hóa học 10 Phản ứng oxi hoá khử

  Giải bài 5 trang 83 sgk hóa học 10 Phản ứng oxi hoá khử: Phân biệt chất oxi hoá và sự oxi hoá, chất khử và sự khử. Lấy thí dụ để minh họa. Học Lớp hướng dẫn giải Chất oxi hoá là chất nhận electron. Sự oxi hoá một chất là làm cho chất đó nhường electron. Chất khử là chất nhường electron. Sự khử...
 19. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 83 sgk hóa học 10 Phản ứng oxi hoá khử

  Giải bài 4 trang 83 sgk hóa học 10 Phản ứng oxi hoá khử: Trong phản ứng : 3NO$_{2}$ + H$_{2}$O → 2HNO$_{3}$ + NO NO$_{2}$ đóng vai trò gì ? A. Chỉ là chất oxí hoá. B. Chỉ là chất khử. C. Là chất oxi hoá, nhưng đồng thời cũng là chất khử. D. Không là chất oxi hoá, không là chất khử. Chọn đáp án...
 20. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 83 sgk hóa học 10 Phản ứng oxi hoá khử

  Giải bài 3 trang 83 sgk hóa học 10 Phản ứng oxi hoá khử: Trong số các phản ứng sau : A. HNO$_{3}$ + NaOH → NaNO$_{3}$ + H$_{2}$O B. N$_{2}$O$_{5}$+ H$_{2}$O → 2HNO$_{3}$ C. 2HNO$_{3}$ + 3H$_{2}$S → 3S + 2NO + 4H$_{2}$O D. 2Fe(OH)$_{3}$ → Fe$_{2}$O$_{3}$ + 3H$_{2}$O. Phản ứng nào là phản ứng...