Giải bài 10 trang 90 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá khử

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 10 trang 90 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá - khử:
Có thể điều chế MgCl$_{2}$ bằng :
- Phản ứng hoá hợp
- Phản ứng thế
- Phản ứng trao đổi.
Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

Học Lớp hướng dẫn giải
Điều chế MgCl$_{2}$ bằng :
- Phản ứng hoá hợp : Mg + Cl$_{2}$ \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) MgCl$_{2}$
- Phản ứng thế : Mg + CuCl$_{2}$ → MgCl$_{2}$ + Cu↓
- Phản ứng trao đổi : Mg(OH)$_{2}$ + 2HCl → MgCl$_{2}$+ 2H$_{2}$O