Giải bài 9 trang 90 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá khử

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 9 trang 90 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá - khử:
Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hoá - khử sau đây bằng phương pháp thăng bằng electron và cho biết chất khử, chất oxi hoá ở mỗi phản ứng :
a) Al + Fe$_{3}$O$_{4}$ \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow\) Al$_{2}$O$_{3}$ + Fe
b) FeSO$_{4}$ + KМNО$_{4}$ + H$_{2}$SO$_{4}$ ⟶ Fe$_{2}$(SO$_{4}$)$_{3}$ + MnSO$_{4}$ + K$_{2}$SO$_{4}$ + H$_{2}$O
c) FeS$_{2}$ + O$_{2}$ \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow\) Fe$_{2}$O$_{3}$ + SO$_{2}$
d) KClO$_{3}$ \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow\) KCl + O$_{2}$
e) Cl$_{2}$+ KOH \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow\) KCl + KClO$_{3}$ + H$_{2}$O.

Học Lớp hướng dẫn giải
a) 8Al + 3Fe$_{3}$O$_{4}$ ⟶ 4Al$_{2}$O$_{3}$ + 9Fe
\(\left. \matrix{2{\rm{A}}{l^0} - 2.3{\rm{e}} \to {\rm{2A}}{l^{ + 3}} \hfill \cr 3F{{\rm{e}}^{ + {8 \over 3}}} + 3.{8 \over 3}e \to 3F{{\rm{e}}^0} \hfill \cr} \right|\matrix{{ \times 4} \cr { \times 3} \cr} \)
b) 10FeSO$_{4}$ + 2KМNО$_{4}$ + 8H$_{2}$SO$_{4}$ ⟶ 5Fe$_{2}$(SO$_{4}$)$_{3}$ + 2MnSO$_{4}$ + K$_{2}$SO$_{4}$ + 8H$_{2}$O
\(\left. \matrix{2F{{\rm{e}}^{ + 2}} - 2{\rm{e}} \to 2F{{\rm{e}}^{ + 3}} \hfill \cr M{n^{ + 7}} + 5{\rm{e}} \to M{n^{ + 2}} \hfill \cr} \right|\matrix{{ \times 5} \cr { \times 2} \cr} \)
c) 4FeS$_{2}$ + 11O$_{2}$ ⟶ 2Fe$_{2}$O$_{3}$ + 8SO$_{2}$↑
\(\matrix{
F{{\rm{e}}^{ + 2}} - 1{\rm{e}} \to F{{\rm{e}}^{ + 3}} \hfill \cr
2{{\rm{S}}^{ - 1}} - 2.5{\rm{e}} \to 2{{\rm{S}}^{ + 4}} \hfill \cr} \)
\(\left. \matrix{Fe{S_2} - 11e \to F{e^{ + 3}} + 2{S^{ + 4}} \hfill \cr O_2^0 - 2.2e \to 2{O_2} \hfill \cr} \right|\matrix{{ \times 4} \cr { \times 11} \cr} \)
d) 2KClO$_{3}$ ⟶ 2KCl + 3O$_{2}$↑
\(\left. \matrix{C{l^{ + 5}} + 6e \to Cl \hfill \cr 2{O^{ - 2}} - 2.2e \to {O_2} \hfill \cr} \right|\matrix{{ \times 2} \cr { \times 3} \cr} \)
e) 3Cl$_{2}$ + 6KOH \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow\) 5KCl + KClO$_{3}$ + 3H$_{2}$O.
\(\left. \matrix{Cl_2^0 - 10e \to 2C{l^{ + 5}} \hfill \cr Cl_2^0 + 2e \to 2C{l^{ - 1}} \hfill \cr} \right|\matrix{{ \times 1} \cr { \times 5} \cr} \)