chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

 1. Học Lớp

  Giải đề 5 kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Sinh học 11

  Giải đề 5 kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Sinh học 11 Câu 1: Cho các kết luận sau: (1) Không gây độc hại đối với cây trồng, vật nuôi. (2) Không độc nông phẩm và ô nhiễm môi trường. (3) Cung cấp các nguyên tố khoáng với hàm lượng rất lớn mà cây khó hấp thụ được hết. (4) Dư lượng phân bón...
 2. Học Lớp

  Giải đề 4 kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Sinh học 11

  Giải đề 4 kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Sinh học 11 A.TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm) Hãy khoanh vào đáp án đúng: Câu 1: Tiêu hóa nội bào là quá trình phân hủy thức ăn xảy ra trong: A. Tế bào. B. Trong túi tiêu hóa. C. Ống tiêu hóa. D. Cơ thể. Câu 2: Sự thông khí ở phổi của bò sát, chim và thú...
 3. Học Lớp

  Giải đề 3 kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Sinh học 11

  Giải đề 3 kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Sinh học 11 Câu 1: Khi tế bào khí khổng trương nước thì: A. Vách (mép ) mỏng căng ra, vách (mép) dày co lại làm cho khí khổng mở ra. B. Vách dày căng ra, làm cho vách mỏng căn theo nên khi khổng mở ra. C. Vách dày căng ra làm cho vách mỏng co...
 4. Học Lớp

  Giải đề 2 kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Sinh học 11

  Giải đề 2 kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Sinh học 11 Câu 1: Điều nào sau đây là không đúng với dạng nước tự do? a/ Là dạng nước chứa trong các khoảng gian bào. b/ Là dạng nước chứa bị hút bởi các phân tử tích điện. c/ Là dạng nước chứa trong các mạch dẫn. d/ Là dạng nước chứa trong...
 5. Học Lớp

  Giải đề 1 kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Sinh học 11

  Giải đề 1 kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Sinh học 11 Câu 1: Nơi nước và các chất hoà tan đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là: a/ Tế bào lông hút b/ Tế bào nội bì c/ Tế bào biểu bì d/ Tế bào vỏ. Câu 2: Đặc điểm cấu tạo của tế bào lông hút ở rễ cây là: a/ Thành tế bào mỏng, có...
 6. Học Lớp

  Giải bài 10 trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Sinh học 11

  Giải bài 10 trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Sinh học 11 Câu 1: Ý nào dưới đây không đúng với ưu thế của ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá? a/ Dịch tiêu hoá không bị hoà loãng. b/ Dịch tiêu hoá được hoà loãng. c/ Ống tiêu hoá được phân hoá thành...
 7. Học Lớp

  Giải bài 9 trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Sinh học 11

  Giải bài 9 trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Sinh học 11 Câu 1: Ý nào dưới đây không đúng với sự tiêu hoá thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hoá ở người? a/ Ở ruột già có tiêu hoá cơ học và hoá học. b/ Ở dạ dày có tiêu hoá cơ học và hoá học...
 8. Học Lớp

  Giải bài 8 trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Sinh học 11

  Giải bài 8 trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Sinh học 11 Câu 1: Hô hấp ánh sáng xảy ra với sự tham gia của 3 bào quan: a/ Lục lạp, lozôxôm, ty thể. b/ Lục lạp Perôxixôm, ty thể. c/ Lục lạp, bộ máy gôn gi, ty thể. d/ Lục lạp, Ribôxôm, ty thể. Câu...
 9. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Sinh học 11

  Giải bài 7 trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Sinh học 11 Câu 1: Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp? a/ Quá trình tạo ATP, NADPH và giải phóng ôxy. b/ Quá trình khử CO$_{2}$ c/ Quá trình quang phân li nước. d/ Sự...
 10. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Sinh học 11

  Giải bài 6 trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Sinh học 11 Câu 1: Khi tế bào khí khổng trương nước thì: a/ Vách (mép ) mỏng căng ra, vách (mép) dày co lại làm cho khí khổng mở ra. b/ Vách dày căng ra, làm cho vách mỏng căn theo nên khi khổng mở ra...
 11. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Sinh học 11

  Giải bài 5 trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Sinh học 11 Câu 1: Điều nào sau đây là không đúng với dạng nước tự do? A. Là dạng nước chứa trong các khoảng gian bào. B. Là dạng nước chứa bị hút bởi các phân tử tích điện. C. Là dạng nước chứa trong...
 12. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Sinh học 11

  Giải bài 4 trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Sinh học 11 Câu 1: Lực đóng vai trò chính trong quá trình vận chuyển nước ở thân là: A. Lực đẩy của rể (do quá trình hấp thụ nước). B. Lực hút của lá do (quá trình thoát hơi nước). C. Lực liên kết giữa các...
 13. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Sinh học 11

  Giải bài 3 trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Sinh học 11 Câu 1: Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào? A. Chu trình crep -> Đường phân -> Chuổi chuyền êlectron hô hấp. B. Đường phân -> Chuổi chuyền êlectron hô hấp -> Chu trình...
 14. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Sinh học 11

  Giải bài 2 trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Sinh học 11 Câu 1 (3d): Trình bày cấu tạo, thành phần và động lực của dòng mạch rây? Câu 2 (2d): Em hãy giải thích nguyên nhân của hiện tượng “Ứ giọt trên lá”? Câu 3: (5d): Trình bày cơ chế hấp thụ ion...
 15. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Sinh học 11

  Giải bài 1 trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Sinh học 11 Câu 1 (4d): Trình bày thành phần, cấu tạo và động lực của dòng mạch gỗ? Câu 2 (6d): Macximop – Nhà Sinh lí thưc vật người Nga đã viết: “Thoát hơi nước là tai họa tất yếu của cây” Em hãy giải...
 16. Học Lớp

  Giải bài "Hoàn thiện sơ đồ cơ chế duy trì cân bằng nội môi dưới đây" trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Ôn tập chương 1

  Giải bài "Hoàn thiện sơ đồ cơ chế duy trì cân bằng nội môi dưới đây" trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Ôn tập chương 1 Hoàn thiện sơ đồ cơ chế duy trì cân bằng nội môi dưới đây: Học lớp hướng dẫn giải
 17. Học Lớp

  Giải bài " Cho biết hệ thống vận chuyển nhựa nguyên, nhựa luyện ở thực vật" trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Ôn tập chương 1

  Giải bài "Cho biết hệ thống vận chuyển nhựa nguyên, nhựa luyện ở thực vật và hệ thống vận chuyển máu ở động vật." trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Ôn tập chương 1 - Cho biết hệ thống vận chuyển nhựa nguyên, nhựa luyện ở thực vật và hệ thống vận chuyển máu ở động vật. - Cho biết động...
 18. Học Lớp

  Giải bài "So sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ thể động vật" trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Ôn tập chương 1

  Giải bài "Cho biết cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật. So sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ thể động vật." trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Ôn tập chương 1 - Cho biết cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật. - So sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ...
 19. Học Lớp

  Giải bài "quá trình tiêu hoá cơ học hoặc hoá học ở động vật đơn bào, động vật..." trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Ôn tập chương 1

  Giải bài "Điền dấu × vào các ô □ trong bảng 22 cho ý trả lời đúng về các quá trình tiêu hoá cơ học hoặc hoá học ở động vật đơn bào, động vật có túi tiêu hoá và động vật có ống tiêu hoá." trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Ôn tập chương 1 Điền dấu × vào các ô □ trong bảng 22 cho ý trả...
 20. Học Lớp

  Giải bài "Hãy điền các chất cần thiết vào vị trí có dấu hỏi (?) trong hình 22.2" trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Ôn tập chương 1

  Giải bài "Hãy điền các chất cần thiết vào vị trí có dấu hỏi (?) trong hình 22.2" trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Ôn tập chương 1 Hãy điền các chất cần thiết vào vị trí có dấu hỏi (?) trong hình 22.2 Học lớp hướng dẫn giải