Giải bài "So sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ thể động vật" trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Ôn tập chương 1

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài "Cho biết cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật. So sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ thể động vật." trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Ôn tập chương 1
- Cho biết cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật.
- So sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ thể động vật

Học lớp hướng dẫn giải
Cơ quan trao đổi khí ở động vật là bề mặt cơ thể, mang, hệ thống ống khí, phổi.
Cơ quan trao đổi khí ở thực vật là tất cả các bộ phận có khả năng thấm khí của cơ thể. Tuy nhiên, trao đổi khí giữa cơ thể thực vật với môi trường chủ yếu thông qua các khí khổng ở lá và bì khổng (lỗ vỏ) ở thân cây.
+ So sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ thể động vật:
• Giống nhau: Lấy O$_{2}$ và thải CO$_{2}$
• Khác nhau:
- Trao đổi khí giữa cơ thể thực vật với môi trường được thực hiện chủ yếu thông qua các khí khổng ở lá và bì khổng ở thân cây. Động vật trao đổi khí với môi trường xung quanh nhờ cơ quan hô hấp, đó là bề mặt cơ thể, hệ thống ống khí, mang, phổi.
- Động vật chỉ trao đổi khí với môi trường nhờ quá trình hô hấp (lấy khí O$_{2}$, thải khí CO$_{2}$). Thực vật trao đổi khí với môi trường nhờ cả hô hấp (lấy khí O$_{2}$, thải khí CO$_{2}$) và quang hợp (lấy khí CO$_{2}$, thải khí O$_{2}$)