biến đổi tuần hoàn

 1. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Giải bài 7 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: Nguyên tố atatin At (Z = 85) thuộc chu kì 6, nhóm VIIA. Hãy dự đoán tính chất hóa học cơ bản của nó và so sánh với các nguyên tố khác trong nhóm. Học Lớp hướng dẫn giải Nguyên tố atatin (Z = 85) thuộc chu kì 6...
 2. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Giải bài 6 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: Dựa vào quy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy trả lời các câu hỏi sau: a) Nguyên tố nào là kim loại mạnh nhất ? Nguyên tố nào là phi kim mạnh nhất ? b) Các...
 3. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Giải bài 5 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: a) Dựa vào vị trí của nguyên tố Br (Z = 35) trong bảng tuần hoàn, hãy nêu các tính chất sau: - Tính kim loại hay tính phi kim. - Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi và với hiđro. - Công thức hợp chất khí của...
 4. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Giải bài 4 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: Dựa vào vị trí của nguyên tố Mg (Z = 12) trong bảng tuần hoàn. a) Hãy nêu các tính chất sau của nguyên tố: - Tính kim loại hay tính phi kim. - Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi. - Công thức của oxit cao...
 5. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Giải bài 3 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 16, nguyên tố X thuộc A. chu kì 3, nhóm IVA. C. chu kì 3, nhóm VIA. B. chu kì 4, nhóm VIA. D. chu kì 4, nhóm IIIA. Chọn...
 6. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Giải bài 2 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19. Nhận xét nào sau đây đúng ? A. Cả 4 nguyên tố trên thuộc 1 chu kì. C. A, M thuộc chu kì 3. B. M, Q thuộc chu kì 4...
 7. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Giải bài 1 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19. Nhận xét nào sau đây đúng ? A. X thuộc nhóm VA. C. M thuộc nhóm IIB. B. A, M thuộc nhóm IIA. D...
 8. Học Lớp

  Giải bài 12 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

  Giải bài 12 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn: Cho hai dãy chất sau: Li$_{2}$O BeO B$_{2}$O$_{3}$ CO$_{2}$ N$_{2}$O$_{5}$ CH$_{4}$ NH$_{3}$ H$_{2}$O$_{ }$ HF Xác định hóa trị của các...
 9. Học Lớp

  Giải bài 11 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

  Giải bài 11 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn: Nguyên tử nào trong bảng tuần hoàn có giá trị độ âm điện lớn nhất ? Tại sao ? Học Lớp hướng dẫn giải Nguyên tử của nguyên tố Flo có giá trị độ âm điện lớn nhất vì: - Flo là phi kim...
 10. Học Lớp

  Giải bài 10 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

  Giải bài 10 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn: Độ âm điện của một nguyên tử là gì ? Giá trị độ âm điện của các nguyên tử trong các nhóm A biến đổi như thế nào theo chiều điện tích hạt nhân tăng ? Học Lớp hướng dẫn giải - Độ âm...
 11. Học Lớp

  Giải bài 9 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

  Giải bài 9 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn: Viết cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh S (Z = 16). Để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử lưu huỳnh nhận hay nhường...
 12. Học Lớp

  Giải bài 8 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

  Giải bài 8 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn: Viết cấu hình electron của nguyên tử magie (Z = 12). Để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiểm gần nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử magie nhận hay nhường bao nhiêu...
 13. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

  Giải bài 7 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn: Theo quy luật biến đổi tính chất đơn chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì A. phi kim mạnh nhất là iot. B. kim loại mạnh nhất là liti. C. phi kim mạnh nhất là flo. D. kim...
 14. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

  Giải bài 6 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn: Oxit cao nhất của 1 nguyên tố R ứng với công thức RO$_{2}$. Nguyên tố R đó là A. Magie. B. Nitơ. C. Cacbon. D. Photpho. Chọn đáp án đúng. Học...
 15. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

  Giải bài 5 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn: Các nguyên tố của chu kì 2 được sắp xếp theo chiều giá trị độ âm điện giảm dần (từ trái sang phải) như sau: A. F, O, N, C, B, Be, Li. B. Li, B, Be, N, C, F, O. C. Be, Li, C, B, O...
 16. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 47 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

  Giải bài 4 trang 47 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn: Các nguyên tố halogen được sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần (từ trái sang phải) như sau: A. I, Br, Cl, F. C. I, Br, F, Cl. B. F, Cl, Br...
 17. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 47 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

  Giải bài 3 trang 47 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn: Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn ? a) Hóa trị cao nhất với oxi. d) Số lớp electron. b) Nguyên tử khối. e) Số electron...
 18. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 47 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

  Giải bài 2 trang 47 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn: Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố: A. tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. B. giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. C. giảm theo chiều giảm của...
 19. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 47 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

  Giải bài 1 trang 47 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn: Trong một chu kì, bán kính nguyên tử các nguyên tố A. tăng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. B. giảm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. C. giảm theo chiều tăng...