Giải bài 4 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 4 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học:
Dựa vào vị trí của nguyên tố Mg (Z = 12) trong bảng tuần hoàn.
a) Hãy nêu các tính chất sau của nguyên tố:
- Tính kim loại hay tính phi kim.
- Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi.
- Công thức của oxit cao nhất, của hiđroxit tương ứng và tính chất của nó.
b) So sánh tính chất hóa học của nguyên tố Mg (Z = 12) với Na (Z = 11) và Al (Z = 13).
Học Lớp hướng dẫn giải
a) Cấu hình electron của nguyên tử Mg: 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{6}$3s$^{2}$.
-Mg có 2e ở lớp ngoài cùng nên thể hiện tính kim loại.
- Hóa trị cao nhất với oxi là II.
- Chất MgO là oxit bazơ và Mg(OH)$_{2}$ là bazơ.
b) Na:1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{6}$3s$^{1}$.
Mg: 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{6}$3s$^{2}$
Al: 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{6}$3s$^{2}$3p$^{1}$
- Có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng nên đều là kim loại.
- Tính kim loại giảm dần theo chiều Na, Mg, Al.
- Tính bazơ giảm dần theo chiều NaOH, Mg(OH)$_{2}$, Al(OH)$_{3.}$
 

Chủ đề tương tự