Giải bài 5 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 5 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học:
a) Dựa vào vị trí của nguyên tố Br (Z = 35) trong bảng tuần hoàn, hãy nêu các tính chất sau:
- Tính kim loại hay tính phi kim.
- Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi và với hiđro.
- Công thức hợp chất khí của brom với hiđro.
b) So sánh tính chất hóa học của Br với Cl (Z = 17) và I (Z = 53).
Học Lớp hướng dẫn giải
a)
- Br có 7e lớp ngoài cùng nên là phi kim.
- Hóa trị cao nhất với oxi là VII, hóa trị trong hợp chất khí với hiđro là I.
- Công thức hợp chất khí của brom với hiđro: HBr.

b) Tính phi kim: Cl > Br > I.