Giải bài 9 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 9 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn:
Viết cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh S (Z = 16). Để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử lưu huỳnh nhận hay nhường bao nhiêu electron ? Lưu huỳnh thể hiện tính chất kim loại hay phi kim ?
Học Lớp hướng dẫn giải
- Cấu hỉnh electron của nguyên tử S (Z = 16): 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{6}$3s$^{2}$3p$^{4}$.
- Để đạt được cấu hình electron của khí hiếm gần nhất (Ar) trong bảng tuần hoàn nguyên tử S nhận 2 electron để đạt 8e ở lớp ngoài cùng. S có tính phi kim.
S + 2e → S$^{2- }$