Giải bài 11 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 11 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn:
Nguyên tử nào trong bảng tuần hoàn có giá trị độ âm điện lớn nhất ? Tại sao ?
Học Lớp hướng dẫn giải
Nguyên tử của nguyên tố Flo có giá trị độ âm điện lớn nhất vì:
- Flo là phi kim mạnh nhất.
- Trong bảng tuần hoàn các nguyên tử của các nguyên tố nhóm VIIA có độ âm điện lớn nhất so với các nguyên tử các nguyên tố trong cùng chu kì. Trong một nhóm A độ âm điện của nguyên tử của nguyên tố đứng đầu là lớn nhất.