Giải bài 1 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 1 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học:
Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19.
Nhận xét nào sau đây đúng ?
A. X thuộc nhóm VA.
C. M thuộc nhóm IIB.
B. A, M thuộc nhóm IIA.
D. Q thuộc nhóm IA.
Học Lớp hướng dẫn giải
Chọn D
 

Chủ đề tương tự