Thì quá khứ (past) và hoàn thành (perfect)

Thì quá khứ (past) và hoàn thành (perfect)