Hiện tại hoàn thành dùng với just chỉ những hành động hoàn tất trước đó

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Hiện tại hoàn thành dùng với just chỉ những hành động hoàn tất trước đó
He has just gone out = He went out a few minutes ago.
(Anh ta vừa đi ra ngoài.)
Đây là cách dùng đặc biệt của thì này. Just phải được đặt ở giữa trợ động từ và động từ chính. Sự kết hợp này được dùng chủ yếu trong xác định, mặc dù vẫn có thể dùng ở nghi vấn.
Has he just gone out ?

(Phải anh ta vừa đi ra ngoài không ?)

Thường thì nó không được dùng ở phủ định.