Các hình thức của động từ bất qui tắc (Irregular verds)

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Các hình thức của động từ bất qui tắc (Irregular verds)
Hình thức quá khứ đơn giản của những động từ bất qui tắc thì rất khác :

Nguyên mẫu : to eat, to leave, to see, to speak.

Quá khứ đơn giản : ate, left, saw, spoke.

Vì thế phải học thuộc các hình thức quá khứ đơn giản của từng động từ bất qui tắc.

Xem danh sách những động từ bất qui tắc ở chương 39.