Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Các hình thức của thì quá khứ liên tiến
Thì quá khứ liên tiến được thành lập bởi thì quá khứ của động từ to be + hiện tại phân từ (present participle).

Xác định

Phủ định

Nghi vấn

I was working

I was not working

Was I working ?

You were working

You were not working

Were you working ?

He/she/it was working

He/she/it was not working

Was he/she/it working?

We were working

We were not working

Were we working ?

You were working

You were not working

Were you working ?

They were working

They were not working

Were they working ?


Phủ định tĩnh lược : I wasn’t working, you weren’t working, v.v... Nghi vấn phủ định : was he not/wasn't he working ? v.v...