Năng lượng tỏa ra khi 2g urani

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Cho rằng một hạt nhân urani $^{235}$$_{92}$U khi phân hạch thì tỏa ra năng lượng là 200 MeV. Lấy N$_A$ = 6,02.10$^{23}$ mol$^{–1}$, 1 eV = 1,6.10$^{–19}$ J và khối lượng mol của urani $^{235}$$_{92}$U là 235 g/mol. Năng lượng tỏa ra khi 2g urani $^{235}$$_{92}$U phân hạch hết là
A. 9,6.10$^{10}$ J.
B. 10,3.10$^{23}$ J.
C. 16,4.10$^{23}$ J.
D. 16,4.10$^{10}$ J.
 

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#2
Lời giải chi tiết
$E = \frac{2}{{235}}.6,{022.10^{23}}.200.1,{6.10^{ - 13}}$ J =1,640034043.10$^{11}$J
 

Bình luận bằng Facebook