Phản ứng phân hạch, Phản ứng nhiệt hạch

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
1. Phản ứng phân hạch:

* Định nghĩa: Phản ứng phân hạch là phản ứng trong đó 1 hạt nhân rất nặng hấp thụ nơtron chậm (chuyển động nhiệt) và vỡ thành 2 hạt nhẹ hơn.
Xét phản ứng: \(_{92}^{235}\textrm{U}+_{0}^{1}\textrm{n} \rightarrow _{Z}^{A}\textrm{X} + _{Z'}^{A'}\textrm{X'}+k _{0}^{1}\textrm{n}+\underbrace{200 \ MeV}\)
\(\Delta E\)
Số nơtron sinh ra: k = 2 hoặc k = 3
* Hệ số nhân nơtron (s): là số nơtron tiếp tục gây ra phân hạc mới (số nơtron trung bình còn lại sau mỗi phân hạch)
+ Nếu s < 1: hệ thống dưới hạn ⇒ không gây ra phản ứng dây chuyền
+ Nếu s = 1: hệ thống tới hạn ⇒ gây ra phản ứng dây chuyền kiểm soát được: đang xảy ra trong lò phản ứng hạt nhân
+ Nếu s > 1: hệ thống vượt hạn ⇒ gây ra phản ứng dây chuyền không kiểm soát được: bom nguyên tử (bom bẩn)
Nhớ:
phan-ung-nhiet-hach-png.2340

2. Phản ứng nhiệt hạch:
* Định nghĩa: Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng kết hợp các hạt nhân rất nhẹ thành hạt nhân nặng hơn
Xét phản ứng: \(_{1}^{2}H + \ _{1}^{3}H \rightarrow \ _{2}^{4}He + \ _{0}^{1}n + \underbrace{17,6 \ MeV}\)
\(\Delta E\)

+ Điều kiện để phản ứng nhiệt hạch xảy ra: Nhiệt độ từ 50 triệu độ đến 100 triệu độ (m ≥ mth)
1 phản ứng phân hạch: 235u + 1u = 236u → 200 MeV
1 phản ứng nhiệt hạch: 2u + 3u = 5u → 17,6 MeV
Nếu cùng khối lượng: 236u → 830,72 MeV
Người ta đã tạo ra được phản ứng nhiệt hạch dây chuyền không kiểm soát được → Bom khinh khí (Bom sạch).
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook