số phức

 1. Học Lớp

  Các dạng bài tập cơ bản về Số phức - Đặng Việt Hùng

  Các dạng bài tập cơ bản về Số phức - Đặng Việt Hùng TẢI XUỐNG
 2. Học Lớp

  Bài tập trắc nghiệm tổng ôn số phức - Đoàn Trí Dũng

  Bài tập trắc nghiệm tổng ôn số phức - Đoàn Trí Dũng TẢI XUỐNG
 3. Học Lớp

  Bài tập trắc nghiệm số phức có đáp án

  Bài tập trắc nghiệm số phức có đáp án TẢI XUỐNG
 4. Học Lớp

  Bài tập trắc nghiệm chuyên đề số phức - Đặng Việt Đông

  Bài tập trắc nghiệm chuyên đề số phức - Đặng Việt Đông TẢI XUỐNG
 5. Học Lớp

  600 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề số phức - Nhóm Toán

  600 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề số phức - Nhóm Toán TẢI XUỐNG
 6. Học Lớp

  250 bài tập trắc nghiệm số phức chọn lọc - Nguyễn Văn Rin

  250 bài tập trắc nghiệm số phức chọn lọc - Nguyễn Văn Rin TẢI XUỐNG
 7. Học Lớp

  166 câu hỏi trắc nghiệm tổng ôn về số phức - Hứa Lâm Phong

  166 câu hỏi trắc nghiệm tổng ôn về số phức - Hứa Lâm Phong TẢI XUỐNG
 8. Học Lớp

  160 bài tập trắc nghiệm số phức - Trần Đình Thiên

  160 bài tập trắc nghiệm số phức - Trần Đình Thiên TẢI XUỐNG
 9. Học Lớp

  110 bài tập trắc nghiệm số phức - Nguyễn Tấn Phong

  110 bài tập trắc nghiệm số phức - Nguyễn Tấn Phong TẢI XUỐNG
 10. Học Lớp

  100 câu hỏi trắc nghiệm số phức tổng hợp - Lê Bá Bảo

  100 câu hỏi trắc nghiệm số phức tổng hợp - Lê Bá Bảo TẢI XUỐNG
 11. Học Lớp

  50 câu trắc nghiệm tổng ôn số phức có lời giải chi tiết - Lê Viết Nhơn

  50 câu trắc nghiệm tổng ôn số phức có lời giải chi tiết - Lê Viết Nhơn TẢI XUỐNG
 12. Học Lớp

  4 đề trắc nghiệm chuyên đề số phức - Bùi Thế Việt

  4 đề trắc nghiệm chuyên đề số phức - Bùi Thế Việt TẢI XUỐNG
 13. Học Lớp

  Khẳng định nào sau đây là sai?

  Số Phức| Môđun Và Biểu Diễn Hình Học Của Số Phức | Trong mặt phẳng phức, gọi A, B, C lần lượt là điểm biểu diễn của các số phức \({z_1} = 3 + 2i\), \({z_2} = 3 - 2i,{z_3} = - 3 - 2i\). Khẳng định nào sau đây là sai? A. B và C đối xứng nhau qua trục tung. B. Trọng tâm...
 14. Học Lớp

  Cho số phức \(z = 2 - 3i\). Tính môđun của số phức \(w = z - 1.\)

  Số Phức| Môđun Và Biểu Diễn Hình Học Của Số Phức | Cho số phức \(z = 2 - 3i\). Tính môđun của số phức \(w = z - 1.\) A. \(\left| w \right| = \sqrt {13} \) B. \(\left| w \right| = 4\) C. \(\left| w \right| = \sqrt {10} \) D. \(\left| w \right| = 2\sqrt 5 \) [C
 15. Học Lớp

  Trọng tâm G của tam giác ABC biểu diễn số phức nào sau đây?

  Số Phức| Môđun Và Biểu Diễn Hình Học Của Số Phức | Trong mặt phẳng phức \(A\left( { - 4;1} \right),B\left( {1;3} \right),C\left( { - 6;0} \right)\) lần lượt biểu diễn các số phức \({z_1},{z_2},{z_3}\) . Trọng tâm G của tam giác ABC biểu diễn số phức nào sau đây? A. \(z=3 + \frac{4}{3}i\) B. \(...
 16. Học Lớp

  Tập hợp các điểm M biểu diễn số phức z biết \(\left| z \right| = \left| {\bar z - 3 + 4i} \right|\)là:

  Số Phức| Môđun Và Biểu Diễn Hình Học Của Số Phức | Trong mặt phẳng phức, tập hợp các điểm M biểu diễn số phức z biết \(\left| z \right| = \left| {\bar z - 3 + 4i} \right|\)là: A. Elip \(\frac{{{x^2}}}{4} + \frac{{{y^2}}}{2} = 1\) B. Parabol \({y^2} = 4{\rm{x}}\) C. Đường tròn \({x^2} + {y^2}...
 17. Học Lớp

  điểm biểu diễn cho số phức z là điểm nào trong các điểm M, N, P, Q như hình bên?

  Số Phức| Môđun Và Biểu Diễn Hình Học Của Số Phức | Cho số phức \(z = 2i.\) Hỏi điểm biểu diễn cho số phức z là điểm nào trong các điểm M, N, P, Q như hình bên? A. M B. N C. P D. Q
 18. Học Lớp

  Tính chu vi C của đường tròn

  Số Phức| Môđun Và Biểu Diễn Hình Học Của Số Phức | Tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn \(\left| {z - 3 + 5i} \right| = 4\) là một đường tròn. Tính chu vi C của đường tròn đó. A. \(C = 4\pi .\) B. \(C = 2\pi .\) C. \(C = 8\pi .\) D. \(C = 16\pi .\)
 19. Học Lớp

  Tính \(M = {a^2} + {b^2}.\)

  Số Phức| Môđun Và Biểu Diễn Hình Học Của Số Phức | Biết số phức \(z = a + bi\left( {a,b \in R} \right)\) thỏa mãn điều kiện \(\left| {z - 2 - 4i} \right| = \left| {z - 2i} \right|\) có mô đun nhỏ nhất. Tính \(M = {a^2} + {b^2}.\) A. M=10 B. M=16 C. M=26 D. M=8
 20. Học Lớp

  Tính diện tích hình (H).

  Số Phức| Môđun Và Biểu Diễn Hình Học Của Số Phức | Gọi (H) là hình biểu diễn tập hợp các số phức z trong mặt phẳng tọa đọ Oxy để \(\left| {2z - \overline z } \right| \le 3\) số phức z có phần thực không âm. Tính diện tích hình (H). A. \(3\pi \) B. \(\frac{3}{2}\pi \) C. \(\frac{3}{4}\pi \)...