Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  • Đọc, đếm được từ ${\bf{0}}$, đến ${\bf{9}}$, viết số ${\bf{0}}$, vị trí của số ${\bf{0}}$ trong dãy số.
  • So sánh số ${\bf{0}}$ với các số trong phạm vi ${\bf{9}}$
Số 0.JPG

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Hoàn thành dãy số từ
${\bf{0}}$ đến ${\bf{9}}$
Ghi nhớ thứ tự dãy số \(0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\) và ngược lại.

Dạng 2: So sánh các số từ ${\bf{0}}$ đến ${\bf{9}}$
Theo thứ tự của dãy số ta có: \(0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9\)
Số \(0\) là số nhỏ nhất trong dãy số tự nhiên.