Do dùng như một động từ thường

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Do dùng như một động từ thường
Do giống như have có thể được dùng như một động từ thường. Nó có thể phủ định và nghi vấn ở thì hiện tại đơn giản và quá khứ đơn giản bằng cách dùng do/did

I do not do do you do ? don‘t you do ?

He does not do does he do ? doesn't he do ?

I did not do did he do? didn't he do ?. v..v...

Nó có thể được dùng trong các thì liên tiến hay thì đơn giản :

What are you doing (now) ? — I'm doing my homework.

(Anh đang làm gì vậy ? Tôi đang làm bài tập ở nhà.)

Wha's he doing tomorrow ? (tương lai gần.)

(Anh ta sẽ làm gì ngày mai ?)

What does he do in the evenings ? (Thói quen.)

(Anh ta làm gì vào buổi tối ?)

Why did you do it ? — I did it because I was angry

(Tại sao anh làm điều ấy ? Tôi làm điều ấy bỏi vì tôi giận quá.)

How do you do ? Được cả hai người nói sau khi được giới thiệu có nghĩa là (thật hân hạnh) hoăc (ông, (bà) khỏe không ?)

Hostess: Mr.Day, may I introduce Mr.David? Mr.David, My Day.

(Cả hai người cùng nói: How do you do?

Một số ví dụ về các cách dùng khác của do:

He doesn't do what he's told (Anh ta không làm những gì anh ta được bảo)

What do you do for a living? I'm am artist

(Anh làm gì để sống? Tôi là một nghệ sĩ.)

How's the new boy doing? (Cậu bé mới làm việc ra sao?)

I haven't got a torch. Will a candle do?— A candle won't do.

I'm loking for a gas leak.

(Tôi không có một ngọn đuốc. Một cây nến được không? Một cây nến sẽ không thích hợp. Tôi đang kiếm một lỗ xì ga)

Would £10 do ? — No, it wouldn’t. I need £20.

(10 bảng được chứ ? Không, không được. Tôi cần 20 bảng cơ.)

To do with có thể mang nghĩa (dính líu, liên quan đến)

Nó chủ yếu được dùng trong cấu trúc it is/was some- thing/nothing to do with +danh từ (Đại từ/danh động từ.)


It's nothing to do with you = It doesn't concern you (Không có gì liên quan đến anh cả.)