Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Cách dùng lời mời (invitations)
A. Will you have/would you like + danh từ :


Will you have a drink ? (Anh uống một ly nhé ?) Would you like a coffee '? (Anh uống cà phê chứ ?)

Lưu ý rằng do you want không phải là lời mời (want và would, like xem 296.)

Trong lời nói gián tiếp ta dùng offer + túc từ gián tiếp + danh từ :

She offer me a drink/a coffee.

(Cô ấy mời tôi một ly / một tách cà phê.)

B. Will/would/could you ? Would you like to ?

Will you have lunch with me tomorrow ?

Ngày mai anh đi ăn trưa với tôi nhé ?) là câu thân mật, nhưng .

Would/Could you have lunch with me ? hoặc Would you like to have lunch with me ?

được dùng trong các tình huống thân mật lẫn trang trọng.

Những lời mời này được nói gián tiếp bằng cấu trúc invite/ask + túc từ trực tiếp + to + danh từ/nguyên mẫu

He invited me to lunch/to haue lunch with him (Anh ta mời tôi đi ăn trưa với anh ta.)

C. Câu đáp lại lời mời

Các lời mời uống rượu/điếu thuốc/v.v... thường được đáp lại :

Fes, please (vâng...) hoặc

No, thank you (Không, cám ơn...)

Các lời mời với would you/could you/would you like thường được đáp lại :

I’ like to very much/I'd love to (Tôi rất thích) hoặc I'd like to very much but I’m afraid I can’t.

(Tôi rất thích nhưng tôi e không thể được.)

Wouldn’t like tất nhiên là không thể dùng được.

Một lời mời và đáp lại có thể được thuật lại :

He invited us to dinner/to a party/to spend the weekend with him and we accepted/but we refusedlbut we had to refuse because... (Anh ta mời chúng tôi di ăn tối/dự tiệc/đi chơi cuối tuần với anh ta và chúng tôi đã nhận lời/nhưng chúng tôi đã từ chối/nhưng chúng tôi đã phải từ chối vì...)

D. Khi người nói không thực sự mong chờ lời mời của mình được chấp nhận anh ta có thể nói:


You wouldn’t like another drink, would you ?

(Anh không muốn uống nữa phải không ?)

You wouldn’t like to come with me, would you ?

(Em không đến với anh phải không ?)