Mệnh lệnh yêu cầu, lời mời, lời khuyên, gợi ý

Mệnh lệnh yêu cầu, lời mời mọc, lời khuyên, lời gợi ý (Commands, requests, in- vitations, advice, sugges- tions.)