Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Cách dùng hình thức của khuyên răn
A. Must ought to uà should có thể dùng cho lời khuyên :


You must read this book. It’s marvellous (Em phảị đọc cuốn sách này. Nó tuyệt lắm.)

You must grow your own vegetables (Bác phải tự trồng lấy rau của mình.)

You ought to plant some trees (Anh phải trồng một số cây.)

Trong lời nói gián tiếp must, ought to và should ở đây có thể không đổi hoặc được thuật lại bởi cấu trúc advise + túc từ :

He aduised me to plant trees.

(Ông ấy khuyên tôi trồng cây).

B. You had better + nguyên mẫu không có to

You’d better take off your wet shoes (Cậu nên cởi đôi giày ướt của cậu ra đi.)

You’d better not wait any longer (Anh không nên đợi lâu hơn nữa.)

Had better có thể được dùng với ngôi thứ ba

He’d better stop taking those pills

(Anh ta nên ngưng uống mấy viên thuốc đó là vừa.)

C. If I were you I should/would :

If I were you I’d buy a car

(Nếu tôi là anh tôi sẽ mua môt chiếc xe.)

Câu này thường được viết ngắn và I should/would có một dấu nhấn nhẹ lên I:

I'd buy a car (Tôi sẽ mua một chiếc xe).

Trong lời nói gián tiếp bởi cấu trúc advise + túc từ :

He advised me to buy a car

(Anh ta khuyên tôi mua một chiếc xe.)

D. I advised/would advise you + nguyên mẫu :

I (would) advise you to apply at once

(Tôi khuyên anh nên nộp đơn xin ngay đi.)

hoặc I advise/would advise + danh động từ :

I('d) advise applying at once (Tôi khuvên cậu nộp đơn ngay đi.)

E. Why don't you... ? có thể là lời khuyên hoặc là lời gợi ý.

Why don’t you learn to oiny your guitar?

( sao cậu không học chơi ghi ta ?)

Why don 't you take a holiday ?

(Tại sao anh không nghỉ một ngày ?)

đây là lời khuyên, nó được thuật lại bởi cấu trúc advise + túc từ :


He advised me to take a holiday .Anh ta khuyên tôi nên nghỉ một

ngày

F. is time you + thì quá khứ :

It is time you bought a new coat

(Đến lúc cậu phải mua một cái áo khoác mới).

He said it was time I bought a new coat

(Anh ta nói đã đến lúc tôi phải mua một cái áo khoác

mới.)