Cách dùng care, like, love, hate, prefer

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Cách dùng care, like, love, hate, prefer
A. Khi được dùng trong thì điều kiện, các động từ này thường được theo sau bởi nguyên mẫu : .

Would you care/like, to come with me ?​
(Cậu có muốn đi với tớ không ?)
I’d like to (come) very much (Tôi rất muốn.)
Hoặc I’d hate to spend Christmas alone.​
(Tôi rất ghét đi chơi Nôen có một mình.)
Ở đây chúng ta đang nghĩ tới một hành động cụ thể trong tương lai.
B. Nhưng would care for và would like có thể được theo sau bởi danh động từ khi ta không nghĩ tới hành động mà đang xem xét ý thích của chủ từ. Cũng nên lưu ý rằng would care for/would like có thể được thay thế bởi would, enjoy :

She would like/would enjoy riding if she could ride better (Nếu biết cưỡi ngựa khá hơn thì cô ta rất thích cưỡi.)

I wonder if Tom would, care for/would enjoy hang-gliding (Tôi không biết thằng Tom có thích đu trượt dây không ?)

Hate và prefer cùng được dùng tương tự nhưng kém phổ biến hơn :

C. Khi được dùng trong các thì hiện tại và quá khứ, care for, like (= enjoy), love, hate và prefer thường được theo sau bởi danh động từ : . .

He doesn't/didn’t care for dancing (Anh ta không muốn khiêu vũ)

They love/loved wind-surfing

(Họ thích chơi môn buồm lướt sóng)

He prefers/preferred walking to cycling (Anh tathích đi bộ hơn đi xe đạp.)

Nhưng trong tiếng Mỹ ta có thể dùng nguyên mẫu rất phổ biến :

They love/loved, to run on the sands (Họ thích chạy trên cát.)

D. Tuy nhiên cần lưu ý rằng like cũng có thể hàm nghĩa là «nghĩ là nên... » và luôn luôn được theo sau bởi nguyên mẫu :

She likes them to ploy in the garden (Cô ấy thích họ chơi ở trong vườn hơn.)


* I like to go to the dentist twice a year (Tôi muốn đi khám nha sĩ 2 lần mỗi năm.)

So sánh câu này với câu I like going to the dentist (Tôi thích đi khám nha sĩ; ám chỉ rằng tôi thích hành động đi khám của tôi. Tương tự, I don’t like to go = «Tôi nghĩ là không nên đi», trong khi I don’t like going = Tôi không thích việc đi».

Cũng cần lưu ý thêm điểm khác biệt khác giữa hai dạng phủ định này.

I don’t like to go thường có nghĩa là «Tôi không đi»

(vì tôi nghĩ là không nên đi.)

I don’t like going thường có nghĩa là:

(Tôi đi, mặc dù tôi không thích đi)

— Tương tự I didn’t like to open the letter có nghĩa là:

(tôi không mở vì tôi nghĩ là không nên làm thế).

Nhưng I didn't like opening the letter có nghĩa là

(Tôi mở thư một cách hời hợt)

E. enjoy và dislike luôn luôn được theo sau bởi danh từ, đại từ hoặc danh động từ.