Các cụm nguyên mẫu ở đầu hoặc cuối câu

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Các cụm nguyên mẫu ở đầu hoặc cuối câu
Các cụm nguyên mẫu nhất định có thể được đặt ở đầu hoặc đôi khi ở cuối câu giống như các trạng từ của câu :

- To be perfectly frank, you’re a bad driver

Hoàn taàn thật tình mà nói, cậu là một lái xe tồi.)

To be honest, I just don’t like him

Đàng hoàng mà nói, tôi không thích anh ta)

To be fair (to him), he wasn’t entirely to blame (Công bằng mà nói, anh ấy không hoàn toàn có lỗi.) To cut a long story short, we said, "No !»

(Chúng tôi chỉ nói ngắn gọn một cái là «không ».)

To tell you the truth, I’ve never met him. hoặc : I've never met him, to tell you the truth.

(Nói thật với anh, tôi chưa hề gặp hắn bao giờ)