số thực và số ảo

 1. Học Lớp

  Toán 12 20 bài Trắc nghiệm về Phép Toán với Số Phức trong đề thi thử (phần 3)

  Câu 1: Cho \(z = \frac{{1 - i}}{{1 + i}}.\) Tìm phần thực và phần ảo của số phức \({z^{2017}}.\) A. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 0 B. Phần thực bằng 0 và phần ảo bằng -1 C. Phần thực bằng 0 và phần ảo bằng \(-i\) D. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng -1 Câu 2: Số phức z thỏa mãn...
 2. Học Lớp

  Toán 12 19 bài Trắc nghiệm về Phép Toán với Số Phức trong đề thi thử (phần 2)

  Câu 1: Tìm số phức z sao cho \(3z - \overline z = 2(3 - 10i)\). A. \(z = - 3 - 5i\) B. \(z = - 3 + 5i\) C. \(z = 3 - 5i\) D. \(z = 3 + 5i\) Câu 2: Tìm phần thực và phần ảo của số phức z thỏa mãn \(z + \frac{{2 + 3i}}{{1 - i}} = i + 2.\) A. Phần thực là \(\frac{5}{2}\), phần ảo là...
 3. Học Lớp

  Toán 12 18 bài trắc nghiệm số phức cơ bản trong đề thi thử (phần 1)

  Câu 1: Cho số phức z thỏa mãn \(\left( {1 + i} \right).z = 14 - 2i\). Tính tổng phần thực và phần ảo của \(\bar z\). A. -4 B. 14 C. -2 D. -14 Câu 2: Cho số phức z = ax + bi\,\left( {a,b \in R} \right), mệnh đề nào sau đây là sai? A. Đối với số phức z, a là phần thực. B. Điểm \(M\left( {a,b}...