phương trình mũ

 1. Học Lớp

  Toán 12 Công thức giải nhanh hàm số mũ và logarit

  Hàm số mũ, hàm số logarit và hàm số lũy thừa là phần quan trọng chương 2 lớp 12 sách Giải Tích. Để học tốt phần này các em cần nhớ rõ Công thức giải nhanh hàm số mũ, công thức giải nhanh hàm số lũy thừa và công thức giải nhanh hàm số logarit. Định nghĩa: Hàm số mũ là hàm số có dạng y= a$^{x}$ (...
 2. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 4 trang 85 Phương trình mũ và phương trình lôgarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 4 trang 85 Hàm số mũ, hàm số lôgarit Giải các phương trình lôgarit: a) \({1 \over 2}\log \left( {{x^2} + x - 5} \right) = \log 5{\rm{x}} + \log {1 \over {5{\rm{x}}}}\) b) \({1 \over 2}\log \left( {{x^2} - 4{\rm{x}} - 1} \right) = \log 8{\rm{x}} - \log...
 3. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 3 trang 84 Phương trình mũ và phương trình lôgarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 3 trang 84 Hàm số mũ, hàm số lôgarit Giải các phương trình logarit a) \({lo{g_3}\left( {5x{\rm{ }} + {\rm{ }}3} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}lo{g_3}\left( {7x{\rm{ }} + {\rm{ }}5} \right)}\) b) \({log\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}1} \right){\rm{ }}-{\rm{ }}log\left(...
 4. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 2 trang 84 Phương trình mũ và phương trình lôgarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 2 trang 84 Hàm số mũ, hàm số lôgarit Giải các phương trình mũ: a) \({3^{2x-1}} + {3^{2x}} =108\);- b) \({2^{x + 1}} + {2^{x - 1}} + {2^x} = 28\); c) \({64^x}-{8^x}-56 =0\); d) \({3.4^x}-{2.6^x} = {9^x}\). Lời giải bài tập chi tiết \(...
 5. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 1 trang 84 Phương trình mũ và phương trình lôgarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 1 trang 84 Hàm số mũ, hàm số lôgarit Giải các phương trình mũ: a) \({\left( {0,3} \right)^{3x - 2}} = 1\); b) \(\left ( \frac{1}{5} \right )^{x}\)= 25; c) \(2^{x^{2}-3x+2}\) = 4; d) \({\left( {0,5}...
 6. Học Lớp

  Toán 12 Phương trình mũ và bất phương trình mũ

  A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Phương trình mũ cơ bản \({a^x} = b{\rm{ }}\left( {a > 0,{\rm{ }}a \ne 1} \right)\). Phương trình có một nghiệm duy nhất khi b > 0. Phương trình vô nghiệm khi \(b \le 0\). 2. Biến đổi, quy về cùng cơ số ${a^{f\left( x \right)}} = {a^{g\left( x \right)}} \Leftrightarrow a...